Ordlista

Här hittar du de vanligaste orden, i dels våra upplysningar, men även termer som du kan ha nytta utav då du arbetar med våra tjänster och kreditupplysningar.

A

 

Aktiekapital 

Aktiekapital är det totala nominella värdet av ett aktiebolags samtliga aktier. 

 

Allmänna avdrag

Allmänna avdrag är av skattemyndigheten godkända avdrag för vissa pensionsförsäkringspremier, periodiskt understöd och vissa sociala avgifter som deklarant redovisat i den årliga självdeklarationen.

 

Analys av bokslut 

För att underlätta analysen av bokslutet finns en datoriserad analys, baserad på företagsekonomisk teori och UCs erfarenhet. Analysen utförs på de tre senaste boksluten och är fokuserad på varningssignaler.

 

Anmärkning 

Anmärkning är ett samlingsbegrepp för ett antal negativa företeelser såsom konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering, näringsförbud, betalningsföreläggande, utmätning, restförd skatt eller avgift, tredskodom med mera. I begreppet ingår även ansökan om konkurs respektive betalningsföreläggande. En anmärkning vad gäller fysiska personer ligger kvar i UCs register i 36 månader efter händelsen inträffade och i 60 månader vad gäller övriga, oavsett om skulden sedermera reglerats. En uppgift om skuldsanering gallras 60 månader efter den dag då skuldsaneringen beviljades, medan en uppgift om näringsförbud gallras 36 månader efter att näringsförbudet upphörde. Ansökan om betalningsföreläggande, som endast visas för juridiska personer, presenteras året ut det år händelsen inträffat plus ytterligare 24 månader.  Av UCs undersökningar framgår klart att anmärkningar är den starkaste varningssignalen av den information som redovisas av UC.

 

Ansvarsförbindelse 

Ansvarsförbindelse är ett åtagande att fullgöra vissa ekonomiska förpliktelser. I ett företag kan ansvarsförbindelse till exempel avse diskonterade växlar, borgensförbindelse eller pensionsåtagande.

 

Antal arbetsställen

Antal arbetsställen är antalet platser där företaget bedriver verksamhet.

 

Arbetsgivaravgift 

Arbetsgivaravgift ska betalas till staten av alla arbetsgivare för anställda som har tjänat 1000 kr eller mer under året.

 

Arbetskraftskostnader i procent av omsättning 

100 x (summa löner och ersättningar) dividerat med summa rörelseintäkter.

 

Auktoriserad redovisningskonsult

En auktoriserad redovisningskonsult ska verka för att redovisningen i ett företag håller den redovisningsnivå som krävs enligt Reko, Svensk standard för redovisningsprinciper. Auktorisation av redovisningskonsulter utfärdas av SRF (Sveriges Revisors Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

 

Avbetalning 

Avbetalning innebär att säljaren ger köparen kredit mot säkerhet i varan för viss del av betalningen. Enligt konsumentkreditlagen ska köparen erlägga en kontantinsats som motsvarar 20 % av kontantpriset.

 

Avhysning

På grund av till exempel utebliven hyra har kronofogden vräkt hyresgäst. (UC tar inte in denna information).

 

Avkastning i procent av anläggningstillgångar 

(100 x avskrivningar) dividerat med summa anläggningstillgångar.

 

Avkastning på eget kapital 

100 x resultat efter finansnetto dividerat med (0,78 x obeskattade reserver) + summa eget kapital

 

Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital är det mest centrala lönsamhetsmåttet. Det visar kapitalets förräntning och bör överstiga 10 % i större företag. Rörelseresultat + S:a fin intäkter / summa skulder och eget kapital.

 

Avskrivning 

Avskrivning görs för att fördela utgifterna för anskaffning av anläggningstillgång på de perioder som tillsammans utgör tillgångens beräknade användningstid. Avskrivning kan även göras på hyresrätt, goodwill eller motsvarande tillgång.

 

Avskrivningar i procent av omsättningen 

100 x avskrivningar dividerat med summa rörelseintäkter.

B

 

Balanslikviditet

100 x summa omsättningstillgångar dividerat med summa kortfristiga skulder.

 

Balansomslutning 

Balansomslutning är summan av tillgångar alternativt summan eget kapital och skulder i ett företags balansräkning.

 

Balansräkning 

Balansräkning upprättas i samband med ett bokslut och visar ett företags ekonomiska ställning, det vill säga företagets tillgångar respektive skulder och eget kapital vid ett speciellt angivet tillfälle (bokslutsperiodens utgång).

 

Balansräkning förkortad 

Från och med det räkenskapsår som börjar 1/1-2011 kan mindre företag välja att upprätta en förkortad balansräkning. Redovisningsformen innebär att endast summeringarna inom varje typ av tillgångar och skulder redovisas. De poster som finns under eget kapital redovisas dock separat.

 

Beräknad kalenderårsomsättning 

Denna uppgift visas i våra företagsupplysningar för verksamheter som inte lämnar offentliga bokslut såsom enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar och handels- och kommanditbolag. Företagens momspliktiga och icke momspliktig omsättning summeras och bildar underlag för Beräknad kalenderårsomsättning. Uppgiften, som uppdateras en gång per år, presenteras i 20 olika omsättningsklasser/intervaller från 1000 kr till större än 10 miljarder kr och visas på alla verksamheter upp till fem år.

 

Betalningsinställelse 

Betalningsinställelse är en ensidig förklaring från gäldenärens sida att denne inte kan, och därför inte avser att, betala sina skulder i den takt dessa förfaller. Att en gäldenär förklarar sig inställa sina betalningar innebär att han anser sig vara på obestånd, med andra ord insolvent.

 

Blufföretag, bluffaktura 

Blufföretag kan vara sådana företag som skickar bluffakturor direkt utan att ta kontakt innan. Det kan även vara de som ringer och hävdar att du ingått avtal med dem och som vill skicka bluffakturor eller andra former av bedrägerier. 

 

Bokslut 

Bokslut innebär avslutning av räkenskaperna för en viss period. Företag gör bokslut för att få reda på periodens resultat och den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. Om aktiebolaget är försenat med att lämna in sitt bokslut till Bolagsverket är detta en allvarlig varningssignal.

 

Bokslutsrapport 

En bokslutsrapport upprättas av en Auktoriserad redovisningskonsult och informerar om att ett företags redovisning och bokslut upprättats i enlighet med de riktlinjer och principer som uppställs i Reko (Svensk standard för redovisningsprinciper).

 

Bolagsordning

På den konstituerande (första) bolagsstämman fastställs den ursprungliga bolagsordningen. Bolagsordningen ska ange bolagets firma, den ort i Sverige där bolaget ska ha sitt säte, bolagets verksamhetsinriktning, aktiekapitalet, aktiernas nominella belopp, antal styrelseledamöter, revisorer och suppleanter samt tid för deras uppdrag, sättet för sammankallande av bolagsstämman och vilken tid bolagets räkenskapsår ska omfatta.

 

Bolagstyp

Det finns olika typer av bolag såsom handels-, kommandit- och aktiebolag. Bland aktiebolagen skiljer man mellan publika och privata aktiebolag. För publika aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor medan aktiekapitalet för privata aktiebolag ska uppgå till lägst 50 000 kronor.

 

Borgen 

Borgen är en förbindelse att överta en annans betalningsskyldighet om denne ej fullgör sin skyldighet.

 

Borgenslån 

Borgenslån är ett lån som endast beviljas mot borgen.

 

Borgensman 

Borgensman är en fysisk eller juridisk person som gjort ett borgensåtagande.

 

Branschriskprognos 

Branschriskprognos är medianvärdet för företag i samma bransch som omfrågat företag.

 

Bruttomarginal 

Funktionsindelad resultaträkning: Bruttoresultat /( Nettoomsättning+övr rörelseintäkter) x 100

Kostnadsslagsindelad resultaträkning: (Nettoomsättning+övr rörelseintäkter) — (råvaror+handelsvaror) / (Nettoomsättning+övr rörelseintäkter) x 100

 

Byggnadsavgift och särskild avgift  

Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut. Avgiften är fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov hade meddelats. Särskild avgift kan tas ut om ett arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig eller om byggnadsanmälan/rivningsanmälan ej gjorts eller om arbetet utförts i strid mot bygglovet.

C

 

Cash flow 

Cash flow "kassaflöde", är det överskott av likvida medel som uppkommer i ett företag på grund av in- och utbetalningar i dess löpande verksamhet.

Cash flow i procent av finansiella kostnader
(resultat före bokslutsdispositioner - skatt + avskrivningar) dividerat med finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa).

Cash flow i procent av summa skulder
100 x (resultatet före bokslutsdispositioner - skatt + avskrivningar) dividerat med (summa kortfristiga skulder + långfristiga skulder + avsättningar).

E

 

Eget kapital

Eget kapital i ett företag är ägarnas kapitalinsats samt kvarhållna vinstmedel. Det egna kapitalet i ett företag minskar genom att ägarna tar ut pengar ur företaget, till exempel genom utdelning, eller genom att företaget går med förlust.

 

Erhållen kredittid 

365 x leverantörsskulder / S:a rörelseintäkter 

 

Expansionsfondskatt 

Om du är fysisk person och näringsidkare eller delägare i handelsbolag kan du göra avdrag för avsättning till expansionsfond. Avsättningen ger dig möjlighet att fondera vinstmedel i verksamheten. På det belopp du avsätter betalar du en expansionsfondskatt, 22 % som motsvarar den skatt som aktiebolag betalar på sitt resultat. När avsättningen sedan återförs till beskattning återfår man expansionsfondskatten men måste i gengäld betala vanligt inkomstskatt och egenavgifter/särskild löneskatt på beloppet. Reglerna ger dig också en möjlighet att kvitta underskott mot tidigare vinster genom att de år du har vinst, sätta av till expansionsfond och att återföra dem det år du har förlust.

 

Extraordinära intäkter/kostnader 

Extraordinära intäkter/kostnader förekommer sällan numera i årsredovisningen, då intäkter och kostnader av detta slag endast får avse händelser som naturkatastrof, konfiskation av utländskt dotterbolag och liknande. Poster av extraordinär karaktär (dvs som inte ingår i den normala rörelsen) redovisas numera under rubriken Jämförelsestörande poster.

F

 

Fastighetstaxeringsuppgifter 

Insamlas av UC en gång per år. Uppgifterna fastställs årsvis per den 1 januari av Skatteverket.

 

Fastighetsägaruppgifter 

Uppgifter om fastighetsinnehav uppdateras dagligen från Lantmäteriet.

 

Finansiell anläggningsstruktur 

100 x finansiella anläggningstillgångar dividerat med summa anläggningstillgångar.

 

Finansnetto 

Finansnetto är skillnaden mellan räntor och andra kapitalkostnader som företaget betalar och de räntor och andra kapitalkostnader som företaget får in (det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader). De vanligaste delposterna är alltså ränteintäkter och räntekostnader, men även bankkostnader, utdelningar, kapitalvinster och kapital­förluster på aktier samt valutakursdifferenser finns med i finansnettot.

 

Firma 

Firma är den benämning (även släktnamn) under vilken en fysisk eller juridisk person driver sin näringsverksamhet och enligt särskild lag kan få ensamrätt till genom registrering hos Bolagsverket. Observera att många företag ofta använder en kortare form av sitt namn till exempel på brevpapper och i reklam.

 

Firmatecknare 

Firmatecknare är en eller flera personer som var för sig eller tillsammans har rätt att underteckna avtal och andra bindande dokument för företaget.

 

Fondemission

Innebär att aktiekapitalets storlek ökas genom bokföringsmässig överföring från icke utdelade vinstmedel till aktiekapital eller genom uppskrivning av bolagets anläggningstillgångar.

 

Fordringsägare 

Fodringsägare är en långivare eller leverantör som har krav på (åter-)betalning.

 

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital får delas ut till aktieägarna. Det består av balanserade vinster, årets vinst och fria fonder. Fritt eget kapital och disponibla medel är samma sak.

 

F-skatt

När du anlitar någon som är näringsidkare bör du kontrollera att företaget har F-skattebevis. Ett krav för att få behålla F-skattebeviset är att man sköter sina inbetalningar av skatter och avgifter. Om företaget inte har F-skattebevis ska uppdragsgivaren innehålla 30 procent avseende preliminär A-skatt. Om offerter, anbudshandlingar, fakturor och liknande handlingar innehåller en uppgift om att säljaren har F-skattebevis eller F-skattsedel, har du rätt att lita på dessa uppgifter. Observera att skyldigheten att dra preliminär skatt endast gäller vid inköp av tjänster, inte varor.

 

Fusion

Två företag med olika organisationsnummer, inte nödvändigtvis drivna i samma associationsform, slås samman och blir ett enda företag under ett organisationsnummer.

 

Företagsinteckning

Är en handling som används som säkerhet vid lån. Företagsinteckning innebär inteckning av lös egendom som hör till en näringsidkares verksamhet (inventarier, varulager med mera). Företagsinteckning ger förmånsrätt vid en konkurs. En ökning av det totala inteckningsbeloppet under det senaste året kan indikera en ökad skuldsättning.

 

Företagsrekonstruktion 

Syftet med företagsrekonstruktion är att undvika att företag på obestånd, som har möjlighet att överleva, går i konkurs. Företagsrekonstruktion beslutas av tingsrätt som också utser rekonstruktör.

 

Förkortad balansräkning 

Från och med det räkenskapsår som börjar 1/1-2011 kan mindre företag välja att upprätta en förkortad balansräkning. Redovisningsformen innebär att endast summeringarna inom varje typ av tillgångar och skulder redovisas. De poster som finns under eget kapital redovisas dock separat.

 

Förkortad resultaträkning 

Från och med det räkenskapsår som börjar 1/1-2011 ges mindre företag en allmän rätt att upprätta en förkortad resultaträkning (tidigare krävdes dispens). Redovisningstypen innebär att vissa rörelseintäkter och rörelsekostnader ej redovisas separat utan slås ihop och summeras till bruttovinst/förlust.

 

Förvaltare 

Förvaltare utses av domstol när en person inte kan vårda sig eller sin egendom. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov och kan begränsas till en viss egendom eller angelägenhet.

 

Förvaltningsberättelse 

Ingår i årsredovisningen. För vissa juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar finns formella krav på att årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse. Enligt aktiebolagslagen ska förvaltningsberättelsen bl.a. innehålla uppgift om antal anställda, lönekostnader och viktigare ändringar av bokslutsprinciper.

 

Förändring justerat eget kapital 

100 x (0,78 x obeskattade reserver aktuellt år - obeskattade reserver föregående år) dividerat med (0,78 x obeskattade reserver föregående år + summa eget kapital föregående år).

 

Förändring omsättning 

100 x (summa rörelseintäkter aktuellt år - summa rörelseintäkter föregående år) dividerat med summa rörelseintäkter föregående år.

 

Förändring totalt kapital 

100 x (balansomslutning aktuellt år - balansomslutning föregående år) dividerat med balansomslutning föregående år.

G

 

Genomsnittlig skuldränta 

100 x (finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa)) dividerat med kortfristiga + långfristiga skulder + (0,22 x obeskattade reserver) + s:a avsättningar.

 

God man

En god man/förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman. Huvudmannen har kvar sin "rättsliga handlingsförmåga" vilket innebär att god man till exempel inte får skriva på avtal utan personens godkännande. (UC tar ej in denna information).

 

Goodwill 

Om anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag överstiger det förvärvade egna kapitalet redovisas skillnaden som goodwill i koncernens balansräkning. Sedan 2005 avskrivs inte längre goodwill utan skrivs istället ned om värdet på goodwill inte längre består. Vid köpet av ett företag kan goodwill förklaras av bland annat ett välkänt varumärkeknow-how, inarbetad kundkrets med mera.

 

Gäldenär 

Gäldenär är den som har en skuld och därmed är betalningsskyldig.

H

 

Handräckning Norden/ - ej norden 

Handräckning Norden
Handräckning Norden innebär att en myndighet i ett nordiskt land begär biträde av svensk myndighet för indrivning av skulder hos en person som bor i Sverige.

Handräckning utlandet ej Norden
Handräckning utlandet ej Norden innebär att utländsk myndighet begär biträde av svensk för indrivning av skulder hos en person som bor i Sverige.

I

 

Immateriell anläggningsstruktur  

100 x immateriella anläggningstillgångar dividerat med summa anläggningstillgångar.

 

Inbetald A-skatt

Inbetald A-skatt är den skatt som arbetsgivaren betalar in för den anställde eller den fyllnadsinbetalning den skattskyldige gör.

 

Inkasso

Är ett i lag reglerat förfarande som ger dig ett påtryckningsmedel mot din kund, som du använder för att få betalt för din fordran. I och med att du skickar ett inkassokrav till din kund informerar du honom att om han inte betalar så överväger du att inleda rättliga åtgärder, dvs ansöka om betalningsföreläggande eller att stämma honom inför domstol för att därefter ansöka om utmätning.

 

Inkomst av tjänst 

Inkomst av tjänst är samma sak som Överskott av tjänst i deklaration och kreditupplysningar.

 

Inkomstuppgifter

UC redovisar inkomstuppgifter för de två senaste inkomståren.

UC erhåller taxeringsuppgifter en gång per år från Skatteverket och avser i Sverige deklarerad inkomst.

Taxeringsuppgifterna får lagras i vårt register först sedan de justerats och godkänts av Skatteverket. Detta innebär att vi inte har någon möjlighet att lägga in inkomstuppgifter från andra länder.

Uppdateringen av inkomstuppgift sker normalt sett fyra gånger om året, nämligen i juni, augusti, september och december.

 

Inkomstår 

Inkomstår är det år då inkomsten förvärvats. Jämför med taxeringsår, då beskattningen sker.

J

 

Juridisk person 

Det är skillnad mellan fysiska och juridiska personer. Fysiska personer är privatpersoner och enskilda näringsidkare. Juridiska personer kan vara aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser etc.

 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster är poster av extraordinär karaktär (det vill säga inte ingår i den normala rörelsen) som tidigare redovisades under rubriken Extraordinära intäkter/kostnader.

K

 

Kalkyl

Beräkning av troligt utfall, till exempel betalningsutrymme vid krediter.

 

Kapitalets omsättningshastighet 

Summa rörelseintäkter dividerad med summa skulder + eget kapital.

 

Kassalikviditet 

Kassalikviditet är ett mått på likviditeten, det vill säga betalningsförmågan på kort sikt.
100 x (summa omsättningstillgångar - varulager) dividerat med summa kortfristiga skulder.

 

Koncern 

Koncern består av flera juridiskt självständiga företag som är relaterade till varandra genom majoritetsägande (mer än 50 %). I UCs upplysningar redovisas koncernstrukturen, det vill säga moder-, dotter-, dotterdotterbolag med mera.

 

Konkurs 

Konkurs är ett rättsligt förfarande som används för att avveckla ett företag som är på obestånd. Konkurs används också gentemot fysiska personer och dödsbon som är på obestånd. Konkurs beslutas av domstol som även utser en konkursförvaltare. Vid en konkurs ska konkursförvaltaren dela ut de medel som inflyter vid försäljning av konkursboets tillgångar till boets fordringsägare. Vissa fordringsägare prioriteras framför andra. En person som försatts i konkurs får under den tid konkursen pågår inte bedriva någon näringsverksamhet.

 

Konsolideringsgrad 

Konsolideringsgrad är det mest relevanta nyckeltalet ur kreditsynpunkt eftersom här fokuseras företagets verkliga förmåga att klara förluster. Skillnaden jämfört med soliditeten är att man tar med 100 % av obeskattade reserver. Dessa kan tas i anspråk om företaget går med förlust vilket innebär att obeskattade reserver ej blir belastade med skatt.

 

Kopia omfrågad 

Även kallad upplysningskopia. Om en  upplysning om en person, näringsidkare eller handels-/kommanditbolag beställs enligt KUL (Kreditupplysningslagen) sänds en kopia av kreditupplysningen till den omfrågade. Kopian kan innehålla uppgift om vem som beställt upplysningen. Läs mer på uc.se/upplysningskopian

 

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år, bland annat leverantörsskulder. Kortfristiga skulder i procent av omsättningen beräknas enligt:
100 x summa kortfristiga skulder dividerat med summa rörelseintäkter.

 

Kostnad lantmäteriförrättning

Kostnad lantmäteriförrättning är kostnader för genomförande av fastighetsbildning. Exempel på förrättningskostnader är taxeavgift, ersättning till sakkunnig och syssloman, utgift för hantlangning som inte ingår i taxeavgift samt ersättning för skada. Regeringen eller länsstyrelsen ger tillstånd till kommun att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Lantmäteriet är tillsynsmyndighet.

 

Kreditengagemang "kreditregistret" 

De krediter som ingår i UCs kreditregister är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). Däremot ingår inte borgensåtaganden. UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna i registret är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

 

Kreditinformation

Kreditinformation är de uppgifter som finns i kreditupplysningen. Det handlar om taxeringsuppgifter, inkomsuppgifter, civilstånd, kön, ålder, antalet lån och krediter, betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogden, boksluts-, styrelse- och branschinformation.

 

Kreditlimit

På aktiebolag som har lämnat ett bokslut anger UC ofta en rekommenderad kreditgräns, så kallad Limit. UC anger en limit om företaget har minst UC Riskklass 3*.

Beräkningen bygger främst på bokslutsuppgifter där storleken är den viktigaste faktorn. Limit presenterar en rekommenderad kreditlimit för omfrågat företag och avser en 30-dagarskredit utan säkerhet. Vilken nivå som känns rätt bestämmer varje bedömare själv och det påverkas givetvis av bland annat affärens lönsamhet och risknivå. Den maximala limit som UC anger är 10 mkr.

*UCs riskklass bygger på Riskprognos (sannolikheten för obestånd inom 12 månader). Riskklasserna är 1 (högst Risk) till 5 (mycket liten Risk). Dessutom anges i vissa fall s.k. bokstavsriskklasser. Då rör det sig inte om sannolikheter. Två exempel är ”K” som i Konkurs och ”A” som i avregistrerat. Här kan du läsa mer om riskklasser

 

Kreditomdöme

Kreditomdöme är en utsaga om företagets kreditvärdighet, till exempel Riskklass i UCs företagsupplysningar.

 

Kreditvärdig

Kreditvärdig är den privatperson, enskild näringsidkare, företag eller verksamhet som har förmågan att att betala räkningar i tid och undvika betalningsanmärkningar. Kreditvärdighet utgår från den kreditupplysning som finns hos UC.

 

KUL

Kreditupplysningslagen (KUL) reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. Lagen omfattar kreditupplysningsföretagens uppgifter om både privatpersoner och juridiska personer.

 

Kundfordringar

Kundfordringar är en fordran på kund för sålda varor eller tjänster.

Kundfordringar i procent av omsättningen är 100 x kundfordringar dividerat med summa rörelseintäkter.

 

Kvarstående skatt

Kvarstående skatt är det underskott som uppkommer i de fall den inbetalda skatten (före senaste inbetalningsdatum) är lägre än den slutgiltiga skatten, benämns även restskatt.

L

 

Lager i procent av omsättningen 

100 x varulagret dividerat med summa rörelseintäkter.

 

Lagrets omsättningshastighet 

Summa rörelseintäkter dividerat med varulager.

 

Legitimt skäl 

För att få beställa en kreditupplysning om en privatperson enligt KUL (Kreditupplysningslagen)  krävs ett legitimt skäl för beställningen. Det vanligaste skälet är prövning av en kreditförfrågan, men man kan även ha anledning att göra en ekonomisk riskbedömning vid till exempel uthyrning av en bostad.

 

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är en skuld för köpta varor eller tjänster.

 

Likvida medel

Likvida medel är medel som är omedelbart tillgängliga för utbetalning.

 

Likvidation

Likvidation innebär avveckling av affärsrörelse. Den kan vara tvångsmässig eller frivillig.

 

Likvidator

Likvidator är en person som har till uppgift att verkställa likvidation.

 

Likviditet

Likviditet är ett företags förmåga att betala sina skulder när de förfaller till betalning. Kassalikviditet och balanslikviditet är två mått på likviditeten.

 

Limit

På aktiebolag som har lämnat ett bokslut anger UC ofta en rekommenderad kreditgräns, så kallad Limit. UC anger en limit om företaget har minst UC Riskklass 3*.

Beräkningen bygger främst på bokslutsuppgifter där storleken är den viktigaste faktorn. Limit presenterar en rekommenderad kreditlimit för omfrågat företag och avser en 30-dagarskredit utan säkerhet. Vilken nivå som känns rätt bestämmer varje bedömare själv och det påverkas givetvis av bland annat affärens lönsamhet och risknivå. Den maximala limit som UC anger är 10 mkr.

*UCs riskklass bygger på Riskprognos (sannolikheten för obestånd inom 12 månader). Riskklasserna är 1 (högst Risk) till 5 (mycket liten Risk). Dessutom anges i vissa fall så kallad bokstavsriskklasser. Då rör det sig inte om sannolikheter. Två exempel är ”K” som i Konkurs och ”A” som i avregistrerat. Läs mer om riskklasser här

 

Långfristig skuld 

Förfaller till betalning efter mer än ett år.

 

Lämnad kredittid 

365 x Kundfordringar / S:a rörelseintäkter

M

 

Materiell anläggningsstruktur 

100 x materiella anläggningstillgångar dividerat med summa anläggningstillgångar.

 

Median

Median är det mittersta värdet i en grupp värden som är ordnade efter storlek. I sifferserien 5, 7, 15, 43, 89, 102 och 144 är medianen således 43.

 

Mervärdesskatt, moms

Mervärdesskatt, moms, ska erläggas av den som bedriver yrkesmässig verksamhet. Den som ska redovisa moms ska vara registrerad hos skattemyndigheten som momspliktig. Redovisningen och inbetalningen av moms varierar med omsättningens storlek. Moms utgår på såväl varor som tjänster.

 

Mindre företag enligt Bokföringslagen  

För att ett företag skall räknas som mindre får det bara nå upp till ett av nedanstående värden under de två senaste räkenskapsåren:

  • 50 medeltal anställda
  • 40 mkr i balansomslutning
  • 80 mkr i nettoomsättning

Mindre företag har bland annat rätt att upprätt förkortad resultat och/eller balansräkning.

 

Missbrukat bankkonto

Missbrukat bankkonto är checkkonto eller personkonto som avslutats på grund av missbruk. Inrapporteras till UC av bankerna.

 

Misskött kredit 

Misskött kredit (kortkrediter ingår också i kategorin) inrapporteras till UC då krediten är i sin helhet förfallen och förfallodagen har passerats utan att skulden har slutreglerats. Krediten är även avförd från ordinarie reskontra.

N

 

Nettomarginal 

Resultat efter finansnetto / S:a rörelseintäkter

 

Nettoomsättning 

Intäkter för sålda varor och tjänster från primära aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

 

Nyckeltal

Är ett jämförelsetal avseende förhållanden i ett företag som är särskilt viktiga för att bedöma dess ekonomiska ställning och möjliga utveckling på kort och längre sikt. Vanligast är soliditet, konsolideringsgrad, kassalikviditet, avkastning på totalt kapital, riskbuffert och cashflow i förhållande till totala skulder. För att kunna göra en jämförelse med andra företag inom samma bransch visar UC även medianvärden för branschens nyckeltal.

 

Nyemission

Aktiekapitalet utökas genom att fler aktier tecknas mot betalning eller apportegendom. Beslut om nyemission fattas av bolagsstämman såvida inte bolagsstämman givit styrelsen i uppdrag att besluta om nyemission. Nyemissionen registreras hos Bolagsverket.

 

Näringsförbud

Näringsförbud kan endast gälla en fysisk person och får meddelas om någon gjort sig skyldig till brott i samband med näringsverksamhet eller grovt misskött ett företags affärer. Näringsförbud ska fastställas för en viss tid, vanligen 5 år. Under den tiden får personen inte driva näringsverksamhet, vara bolagsman, styrelseledamot, VD, vVD, leda näringsverksamhet med mera. Näringsförbud regleras i lagen om näringsförbud och beslutas av tingsrätt.

O

 

Obeskattade reserver 

I aktiebolag främst genom bokslutsdisposition av avsatta/fonderade medel som inte blir beskattade förrän de tas i anspråk.

 

Omsättning

Intäkter för sålda varor och tjänster.

 

Omsättningstillgång

Omsättningstillgång är en tillgång som ej är avsedd för stadigvarande bruk. Varor i arbete och varor i lager är exempel på materiella omsättningstillgångar. Kontanter, banktillgodohavanden och kundfordringar är exempel på finansiella omsättningstillgångar.

 

Oprioriterad konkursfordran 

Är fordringar som det omfrågade företaget har på företag som gått i konkurs, och där säkerhet saknas för fordringsbeloppet. Det innebär i ca 98 fall av 100 att fordringsägaren inte erhåller någon utdelning från konkursboet. Fordringsägare med prioriterade fordringar (till exempel panträtt i lös egendom, inteckning i fastighet eller företagsinteckning) har så kallad särskild respektive allmän förmånsrätt, det vill säga ska i första hand få utdelning ur konkursboet. Först därefter hamnar fordringsägare med oprioriterade fordringar. Ju fler/större oprioriterade fordringar ett företag har i andras konkurser desto större är risken att även detta företag får betalningsproblem.

R

 

Registerutdrag

Ett registerutdrag visar vilka uppgifter som UC har registrerat om ett företag eller dig som privatperson och enskild näringsidkare.

Det kan vara information om till exempel betalningsanmärkningar, beviljade krediter eller om någon har beställt en kreditupplysning på dig.

 

REKO

Svensk standard för redovisningsprinciper (REKO) innehåller principer och riktlinjer som en Auktoriserade redovisningskonsult skall följa i sitt arbete. Riktlinjerna har upprättats av SRF (Sveriges Revisors Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och skall verka för att god redovisningssed upprätthålls på redovisningsområdet.

 

Restförda skatter/avgifter 

Restförda skatter/avgifter uppkommer när en skatt- eller avgiftsskyldig inte har erlagt en skatt eller avgift trots påminnelse. Myndigheten överlämnar därefter ärendet till kronofogdemyndigheten för restföring och exekutiv åtgärd (till exempel införsel/utmätning).

 

Resultaträkning

En resultaträkning visar en verksamhets intäkter, kostnader och resultat för ett räkenskapsår. Resultaträkningen kan redovisas i kostnadsslagsindelad och i funktionsindelad form samt de båda nämnda typerna i förkortad form. I förkortad form läggs vissa poster innan rörelseresultat samman till bruttovinst/förlust.

 

Resultaträkning förkortad 

Från och med det räkenskapsår som börjar 1/1-2011 ges mindre företag en allmän rätt att upprätta en förkortad resultaträkning (tidigare krävdes dispens). Redovisningstypen innebär att vissa rörelseintäkter och rörelsekostnader ej redovisas separat utan slås ihop och summeras till bruttovinst/förlust.

 

Revision

Revision är en, främst ekonomisk, granskning av hur ett företag eller en annan sammanslutning skött sina åligganden. Revision görs av räkenskaper och protokoll över viktigare beslut m.m. Man skiljer mellan sifferrevision och sakrevision som syftar till att pröva lämplighet m.m. av olika åtgärder. Enligt aktiebolagslagen ska revisor i aktiebolag granska styrelsens och VDs förvaltning (förvaltningsrevision). Sådan förvaltningsrevision inriktar sig främst på att upptäcka eller förebygga olagliga eller annars oförsvarbara åtgärder.

 

Revisorsförbehåll

Ett revisorsförbehåll innebär ett beslut om att ej ha revisor i ett privat aktiebolag.  Förbehållet skall stadgas i bolagsordning och anmälas till Bolagsverket för att vara giltigt. Aktiebolag som beslutar om ett förbehåll får bara nå upp till två av nedanstående värden under de två senaste räkenskapsåren:

  • 3 anställda (i medeltal)
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning

 

Riskbuffert

Riskbuffert får man fram genom att dra den genomsnittliga skuldräntan ifrån avkastningen på det totala kapitalet. Riskbufferten ska vara positiv, det vill säga de pengar som arbetar i företaget ska generera mer intäkter än kostnader.

 

Riskklass

Riskklassificeringen är en sammanfattande bedömning av företaget, grundad på en statistisk analys av informationen i UCs databas. Riskklassen visar vilken risk företaget löper att hamna på obestånd inom ett år. Riskklass 5 utgör lägsta risk och Riskklass 1 högsta risk. Här kan du läsa mer om riskklasser

 

Riskkvot

Ingångna ansvarsförbindelser dividerat med summa eget kapital.

 

Riskprognos

UCs Riskprognos, som skapats med hjälp av statistiska analyser, visar med en procentsiffra sannolikheten för att ett företag ska hamna på obestånd inom ett år.

 

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat + finansiella intäkter (+ jämförelsestörande poster om positiva) dividerat med finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa).

 

Rörelsekapital i procent av omsättningen 

100 x (summa omsättningstillgångar - summa kortfristiga skulder) dividerat med summa rörelseintäkter.

 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat / S:a rörelseintäkter

S

 

Sammanräknad inkomst

Sammanräknad inkomst är den inkomst som kvarstår före skatt efter det att alla avdrag i deklarationen har gjorts.

 

Senaste förfrågningar 

Kreditupplysningar som har beställts om en person visar i regel att denne har sökt kredit eftersom personupplysningar inte får beställlas om legitimt skäl saknas (enligt kreditupplysningslagen). Ifall många upplysningar har beställts om en person är detta i regel ett tecken på att personen har ökat eller försökt öka sin skuldsättning. Våra analyser visar ockå entydigt att personer som är frekvent omfrågade löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av betalningsanmärkningar i framtiden. Vi rekommenderar dock att ni som kredigivare inte avslår en kredit enbart på grund av att många kreditupplysningar har beställts på den kreditsökande. Ta istället reda på orsaken till att dessa frågor ställts. Senaste frågor presenteras både på fysiska och juridiska personer i tolv månader. 

 

Självfinansieringsgrad 

100 x (resultat före bokslutsdispositioner - skatt) + avskrivningar dividerat med (anläggningstillgångar aktuellt år - anläggningstillgångar föregående år).

 

Skattekonto 

Företagets avräkningskonto hos Skattemyndigheten. På skattekontot samlas företagets alla debiteringar, in- och utbetalningar av moms, arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och F-skatt. Även fysiska personer har skattekonto.

 

Skuldsaldo

Skuldsaldo avser oreglerad skuld hos kronofogdemyndigheten avseende både allmänna och enskilda mål.

 

Skuldsanering

Skuldsanering kan beviljas personer som är så skuldsatta att de inom en överskådlig framtid inte kan antas förmå betala sina skulder. Skuldsanering innebär att en fysisk person helt eller delvis befrias från sina skulder under förutsättning att denne fullföljer en avbetalningsplan, i allmänhet i fem år. Första instans för skuldsaneringsförfarandet är kronofogdemyndigheten som, om parterna kan enas, kan besluta om frivillig skuldsanering. Om frivillig skuldsanering inte kommer till stånd kan tingsrätten besluta om tvingande skuldsanering.

 

Skuldsättningsgrad

Kortfristiga skulder + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avsättningar dividerat med (0,7 x obeskattade reserver) + summa eget kapital. Måttet visar skuldernas förhållande till det egna kapitalet.

 

Slutlig skatt

Slutlig skatt är summan av de skatter och avgifter som en skattskyldig ska betala enligt inkomst- och förmögenhetstaxeringen.

 

Soliditet

Soliditet betyder ekonomisk styrka på lång sikt. Soliditeten är ett mått på bolagets förmåga att uthärda ekonomiska förluster. 100 x (0,78 x obeskattade reserver + summa eget kapital) dividerat med summa skulder och eget kapital (balansomslutning).

 

Styrelse

Styrelse är en grupp personer som har utsetts för att leda verksamheten inom en organsiation, till exempel ett aktiebolag. I ett aktiebolag väljs styrelsen av bolagsstämman. Inträde och utträde av styrelseledamöter registreras av Bolagsverket efter anmälan av aktiebolaget eller en styrelseledamot. Vid varje bolagsstämma ska bolaget utse det antal styrelseledamöter som bolagsordningen föreskriver. Om bolaget inte uppfyller dessa krav kan, efter uppmaning, Bolagsverket försätta företaget i likvidation.

 

Ställda panter

Ställda panter erhåller en långivare som säkerhet för en kredit. Exempel på en ställd pant är en fastighetsinteckning. Om låntagaren inte kan betala sin skuld kan långivaren genom realisering av panten, med kronofogdemyndighetens hjälp, få ut sin fordran inklusive eventuella räntor med mera.

 

Summa rörelseintäkter 

Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter

 

Särskild avgift enligt ABL

Särskild avgift enligt ABL debiteras när Bolagsverket förordnar om att aktiebolaget ska träda i likvidation på grund av att till exempel styrelse, revisor eller årsredovisning saknas.

T

 

Taxerad förvärvsinkomst 

Taxerad förvärvsinkomst är det som kvarstår av inkomst från tjänst respektive näringsverksamhet efter att allmänna avdrag gjorts.

 

Taxeringsår

Taxeringsår är det år då skattskyldig lämnar in sin självdeklaration till skattemyndigheten avseende inkomster med mera året innan. 

 

Tilläggsavgift för olovligt byggande 

Förutom byggnadsavgift ska en tilläggsavgift tas ut om byggnad uppförs utan bygglov eller om uppförd byggnad används till annat ändamål.

 

Tredskodom

En tredskodom är en dom som meddelats av domstol när svaranden underlåtit att inställa sig till förhandling eller inom föreskriven tid svarat på stämningsansökan.

U

 

Utdelning

Utdelning är en utbetalning till aktieägarna av ett aktiebolags vinstmedel. Utdelningen beslutas av bolagsstämman i samband med vinstdisposition.

 

Utmätning

Vid utmätning driver kronofogdemyndigheten in medel för täckande av fordringar som överlämnats till kronofogdemyndigheten. För enskilda mål krävs en exekutionstitel, det vill säga ett utslag i mål om betalningsföreläggande, dom eller tredskodom. I allmänna mål, det vill säga när staten är fordringsägare och fordran avser skatt eller avgift med mera, kan myndighet överlämna fordringen direkt till kronofogdemyndigheten (restföring). Utmätning redovisas under två olika rubriker beroende på vilka åtgärder som vidtagits av Kronofogdemyndigheten, se Utmätningsförsök nedan.

 

Utmätningsförsök

Utmätningsförsök innebär att kronofogdemyndigheten vid sitt utmätningsförsök ej erhållit full betalning. Beroende på vilken/vilka åtgärder kronofogdemyndigheten vidtagit redovisar UC försöket antingen under rubriken utmätningsförsök, skuld obetald eller utmätningsförsök, tillgångar saknas. Den förstnämnda rubriken används när åtgärderna inskränkt sig till kontroll av register, till exempel bilregistret, anställnings- och löneförhållanden. Om åtgärderna varit hembesök eller om sanningsförsäkran gjorts används den senare benämningen.

V

 

Varulagrets omsättningshastighet 

Varulagrets omsättningshastighet definieras hos UC som summa rörelseintäkter dividerat med varulager.

Å

 

Årsredovisning

Årsredovisning är resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse som enligt lag ska avges för varje räkenskapsår av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Den ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter samt i aktiebolag även av vd.

 

Återtagning av gods

Återtagning av gods verkställs av Kronofogdemyndigheten och kan bland annat avse avbetalningsköp. Förfaringssättet redovisas under två rubriker, - gods påträffat respektive -gods ej påträffat.

Ä

 

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar att viss egendom ska anses som enskild egendom vid en framtida bodelning (på grund av skilsmässa eller dödsfall). Att egendom är enskild innebär att den andre maken inte har giftorätt i egendomen. Uppgift om hur avtalet utformats kan erhållas hos SCB i Örebro. I UCs register anges endast om äktenskapsförord föreligger.

 

Ärende för reg. hos Bolagsverket

Ärende för reg. hos Bolagsverket är en ändringsanmälan till Bolagsverket avseende till exempel höjning av aktiekapital, ny styrelse eller namnbyte.