Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Restriktionerna lättar men småföretagen har det fortsatt svårt

Konkursstatistik-image-770x433.jpg

Konkurserna i Sverige har ökat med totalt 13 procent under september i jämförelse med samma månad i fjol, enligt den senaste statistiken från UC. Det visar att konkurstrenden i Sverige ännu inte stabiliserat sig – antalet konkurser har ökat inom åtta av tio av de branscher som ingår i UCs statistik. Under hela 2021 har konkurserna hittills minskat med 14 procent i jämförelse med 2020.

UCs senaste statistik för september månad visar på en ökning av konkurser inom åtta av tio av de branscher som ingår i UCs konkursstatistik*. Totalt sett har konkurserna i Sverige ökat med 13 procent under september i jämförelse med samma månad i fjol.

Inom transportbranschen har konkurserna återigen tagit fart och ökade under september med 43 procent.

- Det här visar på att konkurstrenden i Sverige ännu inte stabiliserat sig. Det vi har sett de senaste månaderna är att det går upp och ner för flera branscher. Inom transport handlar det antagligen om en tillfällig ökning - under 2021 har konkurserna totalt minskat med 8 procent jämför med i fjol. Lättade restriktioner ger också goda chanser för de delar av branschen som är kopplade till service och besöksnäring - taxiföretagen som har varit hårt drabbade under pandemin kan se fram emot fler körningar. Det återstår att se hur affärsflyget kommer att utvecklas framöver, men turismen kommer att öka vilket gynnar inte minst flyg- och bussbolag, säger Richard Damberg.

Detaljhandeln minskar – men kräftgång för hotell- och restaurang

Konkurserna inom detaljhandeln minskade under september med 9 procent i jämförelse med i fjol.

- Klädhandeln har haft en utmanade tid under pandemin. Under 2020 tappade branschen drygt 20 procent av sin omsättning, och skohandeln över 30 procent. Till följd av restriktionslättnader förväntas handeln öka både i butik och på nätet. Samtidigt är mindre detaljhandelskedjor hårt ansträngda av ett och ett halvt år med kraftigt minskad försäljning. Det är också detaljhandeln som står för den största delen av de uppskjutna skatter som ska börja återbetalas under nästa år, säger Richard. 

Inom hotell- och restaurangbranschen har konkurserna ökat under september med 5 procent. Detta trots ökat besökstryck under sommarhalvåret och lättnader i restriktioner – men i likhet med detaljhandeln så har konkurserna totalt sett under året gått upp och ner från en månad till en annan.

- Restaurangbranschen är en av de branscher som har påverkats mest av restriktionerna. Det återstår att se om vi kommer att kunna se en tillfällig omsättningsökning under de kommande månaderna då svenska folket kommer vilja gå ut och ”fira” borttagna restriktioner. För hotell- och besöksnäring i stort kommer det osäkra läget att stabiliseras. Enligt Stockholms handelskammare är bokningsläget på hotellen fortfarande klart lägre än under 2019, mycket beroende på att utländska turister inte har kommit hit - men det är en tidsfråga tills hotellbranschen återhämtar sig, säger Richard Damberg.

Förlängd återbetalningstid på anstånd kan skjuta fram konkurser

I början av pandemin införde regeringen möjligheten för företag att skjuta upp inbetalningar av skatter – såsom arbetsgivaravgifter, preliminärskatt för anställdas löner och moms. Motivet var att förhindra konkurser. Nu försvinner möjligheten till anstånd men regeringen har samtidigt förlängt återbetalningstiden för de uppskjutna skatterna.   

- Det var många företagare som var oroliga för sin förmåga att återbetala uppskjutna skatter till våren 2022. Nu får de mer tid på sig att bygga upp en kassa. Men de som har drabbats mest av pandemin har också det svårast med intjäningen och det är osäkert hur många av de företagen som kommer att klara sig. Stöden har annars haft mycket god effekt, även om stöden har kantats med sena betalning och omfattande administration. Konkursnivåerna har varit låga efter det initiala skedet av pandemin. Det kan till och med vara så att icke livskraftiga företag har hållits under armarna under pandemin. De kommer att hamna i problem när stöden tas bort. Men det innebär också att andra företag tar över det utrymme som uppstår på marknaden, avslutar Richard Damberg.

* UC använder sig av SCBs branschdefinition, så kallade SNI-koder. De branscher som ingår i vår undersökning är de tio branscher med flest antal noterade konkurser hittills innevarande år.                                                                                                                                                          

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

Län Procentuell förändring september* Procentuell förändring hittills 2021**
Stockholms län 5% -10%
Uppsala län 13% -19%
Södermanlands län 50% -23%
Östergötlands län -21% -18%
Jönköpings län 30% -20%
Kronobergs län -33% -10%
Kalmar län -25% -8%
Gotlands län . 13%
Blekinge län 50% -6%
Skåne län 13% -18%
Hallands län 57% -21%
Västra Götalands län -9% -15%
Värmlands län 43% -21%
Örebro län 88% -32%
Västmanlands län 10% -26%
Dalarnas län 43% -7%
Gävleborgs län 83% -4%
Västernorrlands län 67% -10%
Jämtlands län 0 % -4%
Västerbottens län 40% -14%
Norrbottens län 14% -29%
Sverige 13% -14%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig