Hur räknar jag ut avkastningskrav på eget kapital?

Antal svar 6

Beräkna avkastningskrav på eget kapital

Avkastningskravet på eget kapital definieras som den avkastning som en tillgång ska generera med hänsyn till dess affärsmässiga och finansiella risker. Ur investerarens perspektiv uttrycker avkastningskravet den totala avkastningen denne förväntar sig av en investering i form av framtida utdelningar och värdestegring givet dennes risktagande.

Avkastningskrav på eget kapital bestäms enligt CAPM:

Re = Rf + Beta x (Rm – Rf) + företagsspecifik riskpremie

  • Re = avkastningskrav på eget kapital
  • Rf = riskfri ränta
  • Beta = mått på volatilitet i ett företag eller en bransch i förhållande till aktiemarknadsindex
  • (Rm – Rf) = marknadens riskpremie

Kommentarer till avkastningskravet:

  • Räntan på 10-åriga statsobligationer är idag cirka 3,5% 
  • De flesta svenska analytiker och värderingsinstitut uppskattar marknadspremien på den svenska aktiemarknaden i intervallet 5% till 6%.
  • Vid bedömning av betavärden görs normalt jämförelse med de betavärden som kan beräknas utifrån historisk kursutveckling för noterade jämförbara bolag.
  • Empiriska studier har visat att tillämpning av CAPM leder till en underskattning av riskpremien för mindre icke noterade företag. Så om du beräknar avkastningskravet för ett mindre onoterat bolag, bör du addera ett riskpremietillägg mellan 4 och 7%.

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.