Hej och välkommen till vår blogg!

Här hittar du tips, information och reflektion

Här bloggar några av våra experter kring omvärlden, trender och tjänster som hjälper dig i din vardag. Trevlig läsning!

Framtidssäkra ert företag - Hållbarhetsredovisning och CSRD

Från och med nästa år 2024 så börjar den nya EU lagen för hållbarhetsredovisning gälla i Sverige i enlighet med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Om ni som företag inte redan redovisar er hållbarhetsdata, så kan jag nästan lova dig att 2024 är året kunder, leverantörer, investerare och långivare kommer att efterfråga den här datan om er verksamhet. På UC har vi sammanställt fem tips på vad du ska tänka på för att komma igång med din insamling och rapportering av hållbarhetsdata. Tips 1: Kartlägg er hållbarhetspåverkan som företag – utgå från verksamheten och er värdekedja. Ur miljösynpunkt är det stor skillnad om ni är ett tjänsteföretag eller ett tillverkande företag, då ett bolag som producerar varor tenderar att generellt ha högre utsläpp och från andra utsläppskällor än ett konsultföretag. För att ge ett exempel från vår egen verksamhet. Enento Group är ett tjänsteföretag som säljer data och insikter till våra kunder för att stötta dom i sina egna beslutsprocesser. Vår största utsläppskälla av växthusgaser är utan tvekan våra tjänsteresor med flyg över Östersjön (vi är noterade i Finland). Men vi har även en del scope 2 utsläpp från våra IT partners hosting miljöer och vår IT utrustning. Också vikten av andra frågor är miljö skiljer sig stort mellan olika företag. Mänskliga rättigheter i värdekedjan är troligtvis en mer materiell hållbarhetsfråga om du har en komplex leverantörskedja och verksamhet i länder där de arbetsrättsliga skyddsnäten brister. Men mänskliga rättigheter kan också vara direkt kopplat till din affärsmodell och vilka kunder som har möjlighet att ta del av dina produkter om du är en läkemedelsföretag eller hur dina kunders personuppgifter skyddas om du är ett teknik eller telekomföretag. Tips 2: Identifiera era viktigaste så kallade ESG datapunkter – som står för environmental, social, governance. Läs på om hur kraven i EU direktivet ser ut, men utgå också från er egen analys av vilken data som viktigaste för just er verksamhet att redovisa på. Något som är en del av CSRD och även kommer att bli allt viktigare i den finansiella bedömningen av företag framöver, är potentiella klimatriskers påverkan på verksamheten i kronor och ören. Det handlar alltså inte längre bara om att kunna visa på hur man förebygger klimatrisker, utan också hur man planerar att hantera dom och att klimatanpassa verksamheten och vad det kommer att kosta. Tips 3: Mobilisera interna resurser Involvera de nyckelpersoner internt som äger den rådatan idag som behövs för att samla in och analysera er hållbarhetspåverkan avseende olika delar av verksamheten. Börja i befintliga processer som kan användas för att samla in och analysera hållbarhetsdata. Det är viktigt att olika delar av organisationen från början känner ett ägandeskap för de hållbarhetsmål och KPIer ni sätter. Det är en vanlig fälla att hållbarhetsansvariga arbetar i silos i sin egen organisation. Det är svårt för att nästan inte säga omöjligt att få långsiktiga resultat och att röra er framåt i ert hållbarhetsarbete, om det är det ni vill, om inte hållbarhetsmålen är satta i linje med och som en del av den övergripande affärsstrategin. Tips 4: Framtidssäkra ert företag Använd insikterna och ESG redovisningen som ett sätt att driva er verksamhet och affärsstrategi framåt. Sätt mål och KPIer. Utgå från på vilket sätt som er positiva hållbarhetspåverkan kan skapa ytterligare värde både för samhället och affären. Vilken negativ eller potentiellt negativ hållbarhetspåverkan utgör en risk för omvärlden och för ert företag och finansiella ställning på sikt? Tips 5: Kommunicera Sist men inte minst - skapa engagemang både internt och externt för era ambitioner att bidra till ett bättre samhälle eller omvärld. Vänta inte tills ni har allt på plats och känner att ni har nått ända fram, berätta om resan dit! Det är den som inspirerar mest. Lycka till! Och hör av er till oss på Enento och UC om ni vill veta mer om våra ESG tjänster. /Karin

Intervju med Gimi om ungdomars privatekonomi

Har ni läst mina tidigare blogginlägg så vet ni att både jag och UC brinner för att motverka överskuldsättning i samhället - och någonting som jag tycker är väldigt viktigt att prata om just nu är den stora mängden ungdomar vi ser som fastnar i överskuldsättningsproblematiken. Kronofogden rapporterar att skuldbeloppen har ökat markant bland unga vuxna mellan 18 – 25, där vi ser att t.ex. snabblån är en starkt bidragande faktor till det växande problemet. Men varför fortsätter skuldbeloppen att öka hos våra ungdomar och finns det någonting vi kan göra för att motverka denna negativa trend? Ja, det finns det! Jag är personligen helt övertygad om att det är viktigt att jobba förebyggande, inte minst genom utbildningsinsatser hos barn och unga vuxna. Det amerikanska institutet "National Endowment for Financial Education" genomförde en studie som visar att tidig finansiell utbildning har en starkt positiv inverkan på ekonomiskt beteende senare i livet.Samtidigt visar undersökningar på att många unga människor i Sverige nästan helt saknar grundläggande privatekonomiska kunskaper. Fler än 3 av 4 hävdar att de inte fick tillräcklig utbildning i skolan, att de inte fick någon överhuvudtaget, eller att utbildningen som de faktiskt fick var dålig. Så visst verkar det logiskt att vi behöver satsa mer på att utbilda våra barn inom ekonomi, så vi kan ge dem rätt förutsättningar för att undvika att hamna i djup skuldsättning tidigt i livet? Därför tog jag nyligen kontakt med grundaren för företaget Gimi, Philip Haglund, som utvecklat en app som riktar sig till barn i syfte att ge dem en bättre ekonomisk förståelse i tidig ålder. Precis som jag så brinner Philip för att hitta lösningar på de problem vi idag ser hos barn och ungdomar när det kommer till skuldsättning och pengar - så jag passade på att sätta mig ned och prata med honom om vad vi och samhället kan göra för att öka barnens ekonomiska medvetenhet och kunskap. Du kan se hela intervjun med Philip på nedanstående video:

Voice of the customer - en temavecka för att bygga en kundcentrerad kultur inom UC

Inom UC och Enento Group (som UC är en del av) arrangerar vi nu i maj vår första "Voice of the customer"-vecka någonsin, med start idag. Det kommer ordnas en rad olika interna evenemang med fokus på att utveckla vår kunskap relaterad till att leverera en överlägsen kundupplevelse. Jag tycker det här initiativet är ett både roligt och kreativt sätt för oss på UC och Enento att stärka vår ”Customer First-kultur” som redan är stark inom bolaget, men det finns alltid utrymme för tillväxt och förbättring! Under denna temavecka kommer vi att bjuda in några kunder och leverantörer till vårt kontor i Stockholm, samt övriga lokalkontor inom koncernen, så att de kan dela sina insikter med oss. Det kommer erbjudas utbildningstillfällen och workshops för att skapa nya sätt att hjälpa våra kunder på, och på så vis säkerställa en förstklassig kundupplevelse. Vi vill samordna och bygga ett starkt engagemang internt för att alltid sätta kunden främst i allt vi gör. “Det har varit väldigt givande att arbeta med UC (del av Enento Group) som kan förse oss med en mängd data samlat till ett ställe” säger Hampus Brodén, vd på Stabelo (läs mer om UC och Stabelohär). Majoriteten av oss medarbetare på UC och Enento interagerar med våra olika kunder varje dag. Med den här speciella veckan som vi startar idag vill vi se till att varenda en av oss kommer att få känslan av denna koppling och hitta sina sätt att stödja den. Under veckan kommer vi alla få möjlighet att både träffa och lyssna på våra kunder och få en ännu bättre inblick i deras behov och preferenser. Jag tror och hoppas att det kommer att hjälpa oss att skapa en känsla av gemensamt syfte och engagemang för kunderna i hela organisationen. Bygga en kultur genom att lära sig från varandra En viktig del av att leverera en bra kundupplevelse är att lära av varandra. Inom UC och Enento har vi en bred blandning av kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Vi kommer från olika länder, har olika bakgrund och kulturer, erfarenhet från skilda organisationer och avdelningar. Jag är övertygad om att vi alla har något att lära ut men framför allt mycket att lära av varandra. Så, under denna "Kundens röst"/ Voice of the customer-vecka kommer vi att ta oss tid att lyssna, samtala och dela med oss ​​av våra bästa tips och erfarenheter inom det här området.Sammanfattningsvis är idén om, och genomförandet av en sådan här temavecka, ett kraftfullt verktyg för att fortsätta vår resa mot att bygga en stark kundcentrerad kultur inom organisationen. Genom att lyssna på och skapa engagemang runt kunden vill vi skapa en kultur som alltid sätter kunden främst. Om vi ​​lyckas kommer vi att se ökad kundnöjdhet, starkare lojalitet och i slutändan tillväxt av vår affär som ett resultat. Och vinnaren är: Vår kära kund! ❤️️

Alla företag påverkas av nya krav på hållbarhetsdata

Om du är företagare eller arbetar inom bank och finans, och inte har levt under en sten de senaste åren, så har du troligtvis fångat upp begrepp såsom taxonomin, NFRD, CSRD, ESRS och CSDDD. Om inte, så är det hög tid att börja läsa på. Dessa begrepp är olika typer av hållbarhetsdirektiv, standarder och förordningar som har eller kommer att införas inom EU de närmsta åren, till följd av att världen enades kring globala klimatmål i Parisavtalet 2015. Vad dessa står för var för sig får bli ett eget blogginlägg framöver. Men för att sammanfatta så innebär den nya förväntansbilden på företag att kraven på att formellt redovisa sitt hållbarhetsarbete ökar. Ordentligt. CSRD kommer att innebära att fler än 50.000 företag inom EU måste börja hållbarhetsredovisa. Även de bolag som inte omfattas direkt av direktiven kommer att omfattas indirekt, då företagen som gör det behöver samla in data gällande aktörer i hela sin värdekedja. Och kraven behövs. Idag saknas en enorm mängd data för att kunna kartlägga och på ett trovärdigt och effektfullt sätt kunna driva näringslivets hållbarhetsarbete framåt. Data behövs för att du som investerare, kund eller leverantör ska kunna göra en bedömning av de bolag som du samverkar med eller finansierar. Tillgängligheten på hållbarhetssinformation och standardiserad data är själva förutsättningen för att kunna ta hållbara beslut. Men för många kan de nya kravställningarna upplevas som en djungel. Jag har själv jobbat som hållbarhetsredovisningskonsult i många år och vet att det inte bara är att ”kastaihop” en hållbarhetsredovisning. Det kan innebära utmaningar för en organisation som aldrig tidigare följt icke-finansiella redovisningsramverk eller satt klimatrelaterade KPIer. Ofta förutsätter det att man ser över en hel del processer internt, och kanske behövs till och med ett nytt internt förhållningssätt kring vad som är möjligt att mäta och följa upp på samt hur. Hållbarhet är inte business ”as usual”. Det innebär att lägga på ett raster av långsiktighet på sin verksamhet, integrera materiella hållbarhetsrisker i företagets ordinarie due diligence arbete och tänka på värdeskapande och innovation bortom de möjligheter och den påverkan du har mitt framför näsan. Med den ökade mängden och flödena av data som tillgängliggörs kommer också nästa utmaning - hur ska vi, marknaden - sortera, organisera och värdera informationen? Jämförbarheten av data mellan olika verksamheter är även det en grundsten för att kunna dra nytta av den. Det är viktigt att det går att mäta och följa upp ditt och andras hållbarhetsarbete. I januari i år släppte Riksbanken sin Klimatrapport, där man konstaterade att klimatförändringarna och omställningen till en hållbar ekonomi skapar risker som kan hota den finansiella stabiliteten. I rapporten konstateras att alla aktörer inom det finansiella systemet behöver bli bättre på att identifiera, mäta och hantera klimatrelaterade risker. Svenska banker är t.ex. exponerade mot hållbarhetsriskerna på flera olika sätt, inte minst genom de krediter som ges till företag i branscher som antingen påverkar eller påverkas av klimatförändringarna. Riksbanken menar vidare att ramverk som ökar transparensen kring klimatrelaterade data därför måste utvecklas inom EU och globalt. Borta är tiden då en hållbarhetsrapport kunde ha mer gemensamt med en reklambroschyr än en redovisning som visar på materiell och affärskritisk hållbarhetsinformation och resultat... Det här är bara början och det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen över nästkommande år! Jag återkommer med mer om detta i framtida blogginlägg. //Karin

Intervju med KTH-professor om ansvarsfull kredit

Det är inte varje dag man får chansen att intervjua en KTH-professor, men det är faktiskt precis det jag fått äran att göra! Jag har suttit ned tillsammans med Annina H. Persson och pratat om ansvarsfull kreditgivning och överskuldsättning – ämnen som ligger oss båda väldigt nära om hjärtat. Annina är professor vid KTH och arbetar vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad som består av sex institutioner och sju forskningscentra som utbildar och forskar om framtidens samhälle. Det tyckte jag lät otroligt spännande. Jag funderar nämligen ofta på hur Sveriges framtid faktiskt kan komma att se ut - speciellt ur ett överskuldsättningsperspektiv med tanke på den oroväckande utvecklingen vi ser i samhället där fler och fler svenskar har det svårt att få ekonomin att gå ihop. Hela syftet med UCs affärsverksamhet är ju att minska skuldsättningen i Sverige och bidra till ett sundare och mer hållbart samhälle, så det ska bli väldigt intressant att få höra vad en insatt och välrenommerad forskare tycker och tänker om nuläget kring kreditgivningen i vårt land! Hejsan Annina! Berätta lite om dig själv – vem är du och vad gör du i dagsläget? Idag är jag anställd som professor i fastighetsjuridik på KTH och sysslar därför med en mängd frågor som rör såväl allmän som speciell fastighetsrätt. Jag har även en bred kompetens inom civilrätt som också spänner över krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Hur kommer det sig att du började forska om just hållbar finansiering och ansvarsfull kreditgivning? Jag tycker att det är ett oerhört viktigt ämne att studera, diskutera och belysa. Man har sagt att utan krediter kan inte samhället fungera… Det är ungefär som blodet som tillför syre till samhällets olika delar. Vad är det som är så viktigt med just ansvarsfull kreditgivning? Det är viktigt att villkoren på kreditmarknaden är sunda och transparenta, och att vi har en fungerande kreditprocess - särskilt i en mer digitaliserad och global värld. På det sättet kan såväl kreditgivarens som kredittagarens välfärd främjas, och det är väl dit alla vill nå i slutändan? Hög skuldsättning hos en enskild kredittagare är till exempel inte bara ett problem för den enskilde individen utan kan påverka hela samhället negativt. Som forskare är det oerhört intressant att analysera de rättsregler som påverkar en låneprocess - från det att kredittagaren börjar leta efter en kredit till dess att kredittagaren kan betala / inte kan betala tillbaka sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Vad anser du om utredningen om ett nytt centralt skuldregister som just nu pågår? Det är jättebra att regeringen sätter blåslampa på frågan om överskuldsättning. Det är dock viktigt att utredningen föreslår tillräckligt långtgående åtgärder och sätter fokus på de mest effektiva åtgärderna. Låt mig utveckla hur jag menar. Det är inte bristen på tillgänglig information som idag är problemet, det är hur informationen används. Av 12§ konsumentkreditlagen framgår att när en konsument erbjuds en kredit, ska det prövas om denne har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad hon eller han åtar sig enligt kreditavtalet. Den s.k. kreditprövningen ska alltså grundas på tillräckliga uppgifter... Här är det viktiga att det framkommer av lagtexten att den information som redan finns registrerad hos t.ex. kreditinformationsföretagen och/eller ett framtida skuldregister måste användas. I direktiven nämns att i flera andra länder finns någon form av skuldregister, såväl privata eller offentliga. Då kan man fråga sig om man istället för att bygga upp ett helt nytt register kunde utöka de befintliga registren som redan finns hos tex. kreditupplysningsföretagen för att omfatta skulder som för närvarande inte syns hos de nämnda företagen. Det viktigaste är dock att det införs ett krav på vilken information som måste inhämtas, och att den information som finns registrerad hos t.ex. kreditupplysningsföretagen eller i ett framtida register ska finnas med vid prövningen av konsumentens återbetalningsförmåga. En annan fråga som nämns i direktiven till utredningen är marknadsföring. Här ska utredaren bedöma vilka företeelser på marknaden t.ex. marknadsföring som bidrar till riskerna för att konsumenterna erbjuds/lämnas krediter som de inte har förutsättningar att betala tillbaka. Vid marknadsföring av krediter ska måttfullhet iakttas, 6a§ konsumentkreditlagen. På marknaden idag erbjuds krediter som är allt annat än måttfulla. Här behövs det också betydande insatser för att tillämpningen av lagtexten ska bli effektiv. Överlag så hoppas jag att utredningen inhämtar information från oss som forskat på dessa ämnen i många år när man utreder i de här frågorna. Vid årsskiftet såg vi en ny rekordnivå för privatpersoners skulder (det totala skuldbeloppet) hos Kronofogden, vad tror du detta beror på? Den ökande inflationen med stigande räntor, högre elpriser och dyrare mat gör att allt fler får svårare att få ekonomin att gå ihop, vilket så klart kan vara en av anledningarna. Detta slår hårdast mot dem som lever på de minsta marginalerna. Allt fler barnfamiljer, äldre och asylsökande i Sverige har inte råd med mat. Det är en dyster utveckling och vi kan också se att det totala skuldbeloppet har ökat rejält över de senaste tio åren. Vi har idag alltså en grupp på 160 000 svenskar som lever på existensminimum på grund av skulder. Det jag också tycker är speciellt intressant är att skulderna har ökat markant bland unga mellan 18 – 25, vilket är ytterst oroväckande. Vad tror du anledningen är till att så många ungdomar hamnar i skuldfällan? Då jag reser mycket i mitt arbete för att träffa professorer från olika delar av världen så har jag fått ta del av många olika perspektiv och kulturer. I många länder, och inte bara i Sverige, så har jag observerat ett förändrat konsumentbeteende bland unga där en ny generation växer upp i en konsumentkultur som i hög grad bygger på ”köp nu, betala senare”. Många tar dyra konsumtionslån, utsätts för aggressiv och manipulativ lånereklam och spelar på kredit. Speciellt unga män är överrepresenterade i den här åldersgruppen och står för majoriteten av skuldbeloppen, men tyvärr ser vi den största relativa ökningen bland unga kvinnor också. Hur kan vi rädda fler unga från skuldfällan? Om unga människor skulle få lära sig mer om privatekonomi på ett tidigt stadie, redan i skolan, skulle vi inte se den här utvecklingen, det är jag helt övertygad om. Det handlar alltså till stor del om att ungdomarna inte riktigt förstår konsekvenserna av vissa sorters lån. Det är därför utbildning och kunskap, men också politiska åtgärder för att hantera marknaden och hantera problemen bakom, är avgörande. Kärnan i det hela är en god utlåningssed för att förhindra till exempel höga räntor, aggressiv marknadsföring och oklara eller till och med vilseledande lånevillkor där utsatta individer och ungdomar drabbas värst. Slutligen, vilka åtgärder kommer att behövas för en allt mer ansvarsfull och hållbar kreditmarknad? I Sverige regleras kreditmarknaden inte bara av lagar och förordningar utan även av icke bindande allmänna råd från tillsynsmyndigheterna. Men eftersom riktlinjerna inte har exakt samma innehåll kan riktlinjerna tolkas på olika sätt för olika långivare, trots att det är en liknande typ av kredit och dessa krediter erbjuds på samma marknad. I Sverige utreder regeringen just nu vilka lösningar som finns för att möta den negativa trend vi ser idag av överskuldsättning. Jag hoppas att deras slutsats blir att det här är ett mycket komplext område som måste undersökas från flera håll och vinklar. I vissa kommuner står det till exempel fortfarande människor i kö för att få hjälp och råd om hur de ska hantera sin skuldsituation. Andra alternativ som skulle kunna undersökas är preskriptionstiden för fordringar (som är mycket kortare i många andra länder än i Sverige), och att ändra betalningsordningen så att inbetalda belopp på det ursprungliga lånet kan regleras före ränta och andra kostnader och inte tvärtom som det är nu. Det finns uppenbarligen en politisk vilja, men vad vi behöver nu är meningsfulla politiska handlingar. De långsiktiga kostnaderna för både individer och samhället är enorma om de inte hanteras i tid.

Företagsbedrägerier - ett växande problem

I en tid då det mesta sker digitalt finns det många nya möjligheter men tyvärr också en hel del fallgropar. Att göra affärer idag kräver i de flesta fall en ökad digital närvaro för att kunna möta nya krav och ta tillvara på möjligheterna som finns. En ökad exponering innebär dessvärre också en större risk att råka ut för bedrägerier och digital brottslighet. Under 2022 anmäldes uppemot 200 000 bedrägeribrott i Sverige, vilket är en ökning på över 50 procent jämfört med för bara ett årtionde sedan. Många av dessa typer av bedrägerier har funnits under lång tid, men digitaliseringen som skett över de senaste årtiondena har gjort det betydligt enklare för bedragarna och har lett till att företag blivit alltmer sårbara. Många har helt enkelt inte den rätta kunskapen, de rätta skydden eller säkerhetsrutinerna för att kunna hantera digitala angrepp och bedrägerier. Ett omfattande samhällsproblem Polismyndigheten har konstaterat att bedrägerier är en viktig inkomstkälla inom den organiserade brottsligheten och man förväntar sig att bedrägerierna kommer att fortsätta öka framöver. – Det rör sig om allt från enskilda aktörer till gängkriminella och organiserad brottslighet. Bedrägerier är ett av de viktigaste och mest lukrativa benen som dagens brottslingar står på, säger Anders Björkenheim, utbildare inom bedrägeriprevention. Bedrägeriproblemet har även lett till omfattande följder för samhället i stort med chockerande kostnader på 100 miljarder varje år – det är ca 2% av Sveriges BNP och mer än vad som läggs årligen på försvaret. Till råga på det så är denna typ av kriminell aktivitet också väldigt svårutredd. Polisen har vid ett flertal tillfällen rapporterat hur komplext det är att utreda bedrägerifall om de begåtts via digitala kanaler, detta då många bedragare enkelt kan hålla sig anonyma och i vissa fall befinner sig utanför Sveriges gränser. Några av de vanligaste bedrägerierna mot just företag är till exempel VD-bedrägeri, fakturabedrägeri och så kallat ”nätfiske”, eller ”phishing” som det också är känt som. Väldigt få av dessa bedrägerifall leder till åtal - vilket gör det ännu viktigare för företag att tänka proaktivt och stoppa bedrägerierna innan de uppstår. De vanligaste bedrägerierna och hur de går till De flesta bedrägerier går ut på att bedragare skickar någon sorts falsk kommunikation till en mottagare. Syftet är att på något sätt ”fiska” efter och stjäla information som sedan kan användas för att till exempel stjäla pengar, bedriva utpressning, förfalska dokument eller anta någons identitet. Det kan handla om manipulativa samtal, e-post, textmeddelanden och skadliga webbplatser som äventyrar säkerheten för den som interagerar med dem. Många av dessa metoder brukade vara mer primitiva och inte särskilt övertygande, men idag har till och med experter problem att urskilja falska meddelanden från legitima mejl- och textmeddelanden. Det finns många företag som fallit offer för detta, där intet ont anande mottagare bland annat fått falska meddelanden från företagets IT-avdelning, revisorer, VDn eller andra högt uppsatta personer i ledningen som uppmanar dem att logga in på skadliga sidor, ge ut känslig information eller ladda ned filer som ser ut att vara legitima. Speciellt oroväckande är också utvecklingen av artificiell intelligens (AI) som nu kan imitera personers röster nästintill perfekt och som har använts i bedrägeriförsök där bedragare med falska AI-genererade röster efterfrågat överföringar av företagstillgångar. Vad kan man som företagare göra för att undvika att bli bedragen? De kriminella elementen är uppfinningsrika och hittar ständigt nya sätt att bedriva bedrägerier mot både privatpersoner och företag. Att bara ha en schysst brandvägg och antivirus installerat räcker alltså inte för att stoppa alla skadliga bedrägeriaktiviteter online. Tacksamt nog så finns det ändå vissa saker som varje företagare kan göra för att stärka sin position och skydda sig och sitt företag mot det växande problemet. En självklarhet i dagens samhälle, men som är något som förvånansvärt nog fortfarande brister hos många företag, är att säkerställa tillräcklig IT-säkerhet. Se till att ha bra brandväggar, bra antimalware- och antivirus, lösenordshanterare, säkerhetskopior på viktiga data och mjukvara som svartlistar och filtrerar bort kända och misstänkta adresser och utskick. Ett enkelt och bra tips är att hålla koll på vad de vanligaste bedrägerierna faktiskt är, så att man enklare kan identifiera ett bedrägeriförsök när man väl exponeras mot det. Ta några minuter varje år och läs på om vilka nya risker företag ställs inför, då risklandskapet inom bedrägerivärlden förändras och utvecklas hela tiden. Ett tips är att hålla koll på polisens egen, och ofta uppdaterade, lista över vanliga nätbedrägerier. Håll utkik efter dåligt språk i mejl eller textmeddelanden, brådskande betalningskrav, småfel i mejladresser eller snarlika men felaktiga domännamn, till exempel företagsnamn.org istället för företagsnamn.se. Ibland kan avsändaren se helt äkta ut i ett e-postmeddelande men trycker man på ”svara” ser man istället bedragarens adress i adressfältet. Ett annat bra tips är att gå till sidor som allabolag.se för att kontrollera företagsuppgifter om bolag från avsändare du misstänker kan vara falska. Att utbilda företagets personal i vilka risker som finns och hur de ser ut minimerar risken avsevärt för att råka illa ut. Det räcker med att en enskild oförsiktig person klickar på fel länk eller ger ut information för att bedragaren ska kunna komma åt affärskritiska data. Det som kan vara en självklarhet för Karolina kanske inte är det för Kalle. Säkerställ att alla medarbetare har tydliga säkerhetsrutiner och regelverk för hur man ska hantera känslig information som de kan luta sig mot. Sammanfattningsvis Bedragare letar efter bristfälliga säkerhetsrutiner och spelar på individers rädslor och stress tills de hittar någon som inte är uppmärksam och råkar trycka fel – då kan ett enkelt misstag konsekvent bli väldigt kostsamt för det utsatta företaget. Bedrägeriprevention handlar alltså dels om att upprätta tillräckliga tekniska skydd i form av mjukvara men mycket handlar också om sunt förnuft och att helt enkelt behöva tänka sig för ett par extra gånger i digitala kanaler. Var uppmärksam, ha inte för bråttom och håll dig själv, dina kollegor och dina säkerhetsrutiner uppdaterade så räcker det långt. Om du dock blivit utsatt för bedrägeri så gäller det att vara snabb – spärra eventuella företagskort och spara all information om bedrägeriförsöket för att ge polisen en bättre chans att utreda fallet. //Petter UC och bedrägeriprevention Är du som företagare intresserad av att läsa mer om hur UC kan hjälpa dig att säkra upp mot diverse bedrägeriförsök? Då kan du läsa mer och kontakta oss på UC Detekt och UC Håll koll.

PSD2 - en möjlighet att öka datasäkerheten

I en värld där digitaliseringen ständigt ökar har vi sett alltfler dataintrång och digitala bedrägerier. Det har lett till en växande oro på EU-nivå rörande individens integritet och dataskydd, särskilt beträffande känslig finansiell information i digitala kanaler. PSD2 är ett betaltjänstdirektiv med mål att medföra enklare och säkrare betalningsflöden för konsumenter och företag i Europa när persondata delas mellan banker och företag. PSD2-direktivet börjades tillämpas 2018 och till följd gavs bankerna också uppdraget av EU-kommissionen att skapa dedikerade gränssnitt (API:er) åt företag som ett säkrare sätt för dem att komma åt persondata via bankerna - och börja komma ifrån mer osäkra dataåtkomstmetoder som t.ex. "screen-scraping". Men varför är det så viktigt att företag kan komma åt bankdata? Och vad innebär egentligen dataåtkomst via bank-API:er och screen-scraping? Anledningen till att företag vill ha tillgång till bankdata Nya tjänsteleverantörer som vill bygga bättre finansiella tjänster och produkter ser på den sortens kunddata som bankerna sitter på som ytterst värdefull och ibland helt väsentlig för deras affärsprocess. Dessa aktörer behöver alltså tillgång till specifika bankdata för att exempelvis kunna erbjuda: Enkla betalningar — snabba shoppingupplevelser digitalt Automatisk personlig rådgivning — överblick av utgifter Lånerådgivning — inkomstverifiering, kvar-att-leva-på-kalkyl i realtid, kreditbedömning Endast du själv kan ge tillåtelse för att ett företag ska kunna komma åt din bankdata, till exempel när du ska handla eller utföra diverse transaktioner online. Men när transaktionen sedan genomförs så kommer företaget att komma åt din bankdata med en av två metoder – Screen-scraping eller genom bank-API:er. Screen-scraping eller bank-API:er? Screen-scraping är ett sätt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till din bankdata för att nyttja den på olika sätt. När exempelvis en konsument vill handla någonting online så behöver de först ange sina betalningsuppgifter vid köptillfället. Sedan, genom en mjukvara (en s.k. robot), imiteras personen i fråga och roboten kan komma åt bankdatan genom att logga in på personens konto för att utföra transaktionen. Hur fungerar istället API-kopplingar i det här sammanhanget då? Om vi använder föregående exempel med onlineshoppen så ser det inte speciellt annorlunda ut för slutanvändaren som shoppar runt på nätet... Men i bakgrunden så hanteras betalningsuppgifterna väldigt annorlunda. Istället för att tredjepartsleverantören får tillgång till inloggningsuppgifter via en robot och sedan loggar in i banken åt konsumenten, så sker istället kopplingen och datatransaktionen direkt mellan konsument och bank via API-kopplingen. Man slipper med andra ord alltså att dela och överlåta bankuppgifterna till en tredje part överhuvudtaget. Varför spelar det roll vilken metod som används? Screen-scraping ger en tredjepartsleverantör obegränsad tillgång till ditt bankkonto, vilket är riskabelt utifrån ett dataminimeringsperspektiv. Med hjälp av dina inloggningsuppgifter kan de i teorin, så ofta de vill, komma åt alla dina uppgifter utan din vetskap. Screen-scraping är inte heller en reglerad lösning, så om tredjepartsleverantören inte skyddar sin data ordentligt eller saknar lämplig datahantering så uppstår såklart en stor potentiell säkerhetsrisk. Att istället använda ett bank-API är enligt mig ett säkrare och mer transparent sätt för tredje parter att få tillgång till den data de behöver för sin affärsverksamhet. Genom en direkt API-koppling till en bank så säkerställs att tredjepartsleverantören endast kan komma åt den information du vill dela med dig av och endast under den tidsperiod som anges. Dessutom är åtkomst till bankkontoinformation eller initiering av betalningar via ett bank-API reglerade aktiviteter, vilket innebär att tredjepartsleverantören behöver en giltig licens för att kunna ta del av processen. Det blir därmed enklare för myndigheter att följa upp så att dataminimering tillämpas, att det finns en lämplig datahantering och att känsliga uppgifter skyddas på ett korrekt sätt. PSD2 i Sverige och vägen framåt I Sverige har integrationsskyddsmyndigheten inte kommit med riktlinjer kring hur aktörer specifikt måste hantera dataåtkomstmetoder ännu, men på EU-nivå har EBA (European Banking Association) tydliggjort att medvetna hinder för att använda API:er i enlighet med PSD2 inte kommer att tolereras. I till exempel Finland har myndigheterna redan satt ned foten för att minimera möjligheten att använda screen-scraping-metoden och det är inte omöjligt att vi inom en snar framtid börjar se liknande hårda riktlinjer i Sverige. Sammanfattningsvis PSD2-direktivet handlar alltså inte bara om innovation och att förse konsumenter med enklare och billigare finansiella tjänster utan en viktig aspekt av det hela är att även göra det på ett så säkert sätt som möjligt - utan att riskera den personliga integriteten. Då datasäkerhet är en grundpelare i vår affär på UC så ser jag verkligen fram emot att få se fler positiva steg mot en säkrare digital värld och jag kommer att hålla noga koll på utvecklingen av PSD2-direktivet här i Sverige. /Petter UC och PSD2 Är du som företagare intresserad av att läsa mer om hur PSD2 och UC kan hjälpa dig att ta bättre beslut? Då kan du läsa mer och kontakta oss på https://www.uc.se/psd2-och-open-banking/

Ändrat ränteläge på bostadsmarknaden

Efter en lång period av låga räntor och stigande tillgångspriser befinner sig Sverige i ett helt nytt läge. Samtliga hushåll går mot tuffare tider och allra värst drabbas de som har små marginaler och hög skuldsättning. I ett stigande ränteläge så sjunker priset på tillgångar och det gäller inte minst priset på bostäder. De som nyttjat ett stigande värde på bostaden för utökade krediter till allmän konsumtion har snabbt tvingats ändra på sitt beteende medan de hushåll som sparat och fokuserat på att amortera ner sina skulder är bättre rustade för tuffare tider. Kraftigt ökad inflation med stigande energipriser som främsta drivfaktor tänjer hushållens utgiftsbudget ytterligare - oavsett om de äger ett småhus eller en bostadsrätt. De hushåll som äger sitt boende och som lyckats binda sin bolåneränta och sitt energipris på långa löptider innan kriget i Ukraina kan ses som de stora vinnarna. Det finns idag många olika sorters prognoser på kommande års ränteläge och vi på UC Bostad har inte som vana att sia om framtiden - men ska vi tolka de mer optimistiska prognoserna så är det sannolikt att räntan kan komma att sjunka tillbaka igen inom ett par år. De hushåll som är aktiva på bolånemarknaden har agerat snabbt utifrån nya marknadsförhållanden. Under åren 2015 – 2018 valde ca 80% rörlig låneränta medan motsvarande siffra för åren 2019 – 2020 är runt 60% och knappt 20% valde rörlig ränta i våras strax innan räntorna stack iväg. Idag när de bundna räntorna är betydligt högre ser vi en omvänd trend: de flesta väljer återigen rörligt. Dessvärre är inte alla bolåntagare aktiva ochfler hushåll kan bli bättre på att omförhandla sina lån. Småhusägare drabbas i genomsnitt mer av höga energipriser än ägare av bostadsrätter på grund av större ytor att värma upp. Å andra sidan kommer hushåll som belånat sin bostadsrätt att drabbas av ytterligare en skuldkomponent -exakt hur mycket de drabbas beror mestadels på skuldsättningen i deras bostadsrättsförening (BRF). Stora skillnader mellan olika bostadsrättsföreningar I Sverige finns det drygt 35 000st registrerade bostadsrättsföreningar och av dessa är drygt 29 000st att anse som aktiva (äger minst en fastighet med byggnad) och innehar tillsammans drygt 1,1 miljoner lägenheter. Baserat på uppgifter från bostadsrättsföreningars årsredovisningar från 2021 är den genomsnittliga skuldsättningen per lägenhet ca 6 tkr/kvm. Underlaget baseras på ca 16 500föreningar med ca 1 000 000 lägenheter. Medianvärdet ligger på 4,7 tkr/kvm, innebärande att hälften av alla hushåll har en skuldsättning i sin förening antingen ovan eller under denna nivå. Av underlaget bor ca 12,6% av hushållen i en lägenhet vars förening har en skuld mellan 10- 15tkr/kvm. Ca 4,3% av hushållen bor i en lägenhet vars förening har en skuld överstigande 15tkr/kvm. Varje lägenhet har ett andelstal som bestämmer nivån på avgiften till föreningen. Till stora delar bestäms andelstalet utifrån lägenhetens storlek i förhållande till ytan av samtliga lägenheter i föreningen. I vissa fall ges olika andelstal till lägenheter med samma boyta på grund av att de ligger på olika plan eller har andra skillnader som exempelvis utsikt och läge som anses påverka värdet. Förenklat så kan man säga att varje bostadsrättslägenhet förpliktigar till en andel av föreningens skuld baserat på lägenhetens yta. Vi på UC Bostad har i flera år använt begreppet AFS (andel av föreningens skuld) i våra värderings- och BRF tjänster. En lägenhet på 70 kvm i en BRF med en skuld på 10 tkr/kvm kan därmed sägas ha en andel av föreningens skuld motsvarande 70 x 10 = 700 tkr. Om föreningen historiskt har lånat till en procent i ränta och har rörliga lån eller bundna lån med förfallodatum i närtid så kan föreningen alltså drabbas av mer än en fördubbling av ränteutgifterna på kort tid. Låt oss säga att höjningen uppgår till två procentenheter och föreningen inte avser finansiera ökade ränteutgifter på annat sätt än via höjda avgifter så kommer lägenhetsinnehavaren få räkna med en höjd avgift om 2% / 12 x 700tkr = 1 167 kr/mån. Om vi nu återgår till de observerade 16 000 föreningarna så baseras uppgifterna på 2021 års bokslut. När vi stresstestar samtliga dessa föreningar med en ökning om två procentenheter på låneräntan och dessutom adderar en ökad KPI på 8% så behöver 7 procent av föreningarna höja avgiften med minst 40%. Bland yngre föreningar med byggår 2018 eller senare behöver hela 42 procent höja avgiften med minst 40%. Ovanstående kan vara ett sannolikt scenario för många föreningar redan idag eller inom en snar framtid, beroende på hur stor andel av lånen som är rörliga eller måste omförhandlas. Kikar vi på just på den biten konstaterar vi att 60% av föreningarnas största lån har en löptid kortare än tre år. Kikar vi samtliga lån i de 16 000 observerade föreningarna så ser mixen likartad ut: ca 40% av lånen är bundna på löptider om 3 år eller längre. Framtiden får visa hur räntenivåerna kommer se ut kommande år. Adderar vi ytterligare en procentenhet i stressränta blir utfallet 16 procent (74 procent bland yngre föreningar) avseende hur många som behöver höja avgifterna minst 40%. Skuldsättningen i bostadsrättsföreningar skiljer sig åt geografiskt; mellan olika län i Sverige är spridningen från 3 tkr/kvm till över 8 tkr/kvm i medianvärde. Vi observerar mellan två till tre gånger högre skuldsättning bland yngre föreningar; mellan 8 - 14 tkr/kvm i medianvärde. Viktigt att nämna är att risken för avgiftshöjning även är högre i föreningar med stora investeringsbehov eller som har ett större beroende till enskilda inkomstkällor, exempelvis små föreningar som har få lägenheter eller föreningar som är beroende av en stor kommersiell hyresgäst. Vi samlar in och registrerar löpande stora datamängder avseende Sveriges bostadsrättsföreningar – där skuld och boyta är ett par av parametrarna. Sammanfattningsvis Riksbankens höjning av styrräntan leder till högre avgifter i bostadsrättsföreningar. Sju av tio hushåll får räkna avgiftshöjningar på 5–20 procent, enligt kreditupplysningsföretaget UC. Om räntorna ökar med ytterligare en procentenhet får 46 procent av hushållen räkna med höjd avgift på 15–40 procent. Analyser framöver Detta blogginlägg är en introduktion till kommande mer fördjupande inlägg kopplade till Sveriges bostadsrättsföreningar. Tycker du ovanstående analys av bostadsläget verkar intressant? Mitt team påUC Bostad sitter på omfattande informationsmängder avseende Sveriges fastigheter och bostadsrättsföreningar, så har du frågor får du gärna kontakta oss direkt på bostad@uc.se. Apropå det! Vi värderar löpande samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningar - vet du t.ex. det dagsaktuella värdet av hela Sveriges bestånd? Svaret är hela 3 600 miljarder kronor! Vill du veta motsvarande belopp för småhus? Då får du vänta till nästa blogginlägg... /Stéphane

Varning för siffror! Speciellt i valtid.

När något är osäkert så törstar vi efter fakta, och en av de saker som känns allra mest ”faktigt” är siffror. Det var tydligt i den första delen av Covid-pandemin: Hur många är inlagda på sjukhus? Hur stor är överdödligheten? Hur många insjuknade har vi i Sverige jämfört med resten av världen? Siffror ger oss en del svar, men siffror kan också förvirra mer än de hjälper oss. Det har vi sett nu i den svenska valrörelsen. I grunden är siffertörsten en bra attityd. Siffror är det bästa sättet att göra information konkret och möjlig att agera på. Vi vill att bilens hastighetsmätare använder siffror och inte bara en färgskala med texten LÅNGSAMT – MEDEL – SNABBT - FÖR SNABBT. Men siffror bär ibland på en skenbar exakthet som gör att vi glömmer att de ofta innehåller osäkerheter. Mer siffror är väl alltid bättre? Låt oss se på två uppmärksammade exempel från valet. Först har vi de nya dagliga opinionsmätningarna, som exempelvis SVT/Novus gjorde. De fick oss att tro att vi visste hur opinionen svängde dag för dag. Men det visste vi egentligen inte, för de frågade bara 500 personer om dagen, och de dagliga förändringarna låg ofta inom felmarginalen. Felmarginalen är ett statistiskt mått som tar hänsyn till att institutet bara har frågat ett litet urval av alla landets väljare. Men ofta finns också en annan, okänd felmarginal som inte visas, som kommer från systematiska fel i mätningen. I SVT/Novus mätning hade högersidan större stöd på vardagar, men lägre stöd på helgen. Det kan förklaras med att det under veckan är lättare att nå folk som jobbar på kontor (som lutar åt höger) än folk med praktiska jobb (som lutar åt vänster). Detta skapade en tydlig veckovis trend i mätningen, och SVT kunde minst en gång i veckan proklamera att opinionen svängt från den ena till den andra sidan. Men detta var alltså bara den okända systematiska felmarginalen som spökade. Det andra exemplet visade SVT på sin valvaka. SVT lade stort dramaturgiskt fokus på sin vallokalsundersökning (Valu), som presenterades när vallokalerna stängde. Syftet med den mätningen är dels att få en bred förståelse av hur olika väljargrupper tänker (enkäten har 61 frågor!), och dels att få en första bild av hur valet gick. Men denna bild är bara aktuell i ungefär två timmar, tills den faktiska rösträkningen börjar rapporteras in. Och mätningen hade fel i vilken sida som vann. Visserligen presenteras resultat för alla åtta partier, och resultaten för de enskilda partierna hade låg felmarginal, men det vi främst ville veta var ju vilken sida som vunnit. Blir Magda eller Ulf statsminister? Jag själv var så desperat efter fakta att jag i två timmar granskade partiernas procenttal, diskuterade konsekvenser med mina nära, lyssnade intresserat på experternas kommentarer och politikernas reaktioner – allt baserat på en mätning som hade mycket kort bästföre-datum och dessutom var fel. Jag vill ha en second opinion, tack Vanliga opinionsmätningar har en fördel: Instituten är oberoende och vi kan göra en samlad bedömning från flera olika undersökningar. Fler siffror är inte alltid bättre, men fler oberoende mätningar är bra. Det finns inte lika många vallokalsundersökningar – TV4 hade visserligen en egen, men verkade inte helt lita på den eftersom de också visade SVTs mätning. Hur som helst hade TV4 också fel i vilken sida som vann. Siffror utan säkerhet är som kärlek utan kyssar Den tråkiga slutsatsen är att man helst inte ska visa siffror där osäkerheten gör resultatet otydligt. Jag förstår att SVT ändå vill visa sin Valu, som de planerat i fyra år, men det kan göras utan dramatisk nedräkning och Hollywoodmusik. SVT borde ha varit tydligare med att det var för jämnt för att säga vilken sida som vunnit, och istället lägga tv-tid på enkätens övriga 60 frågor: Hur röstade olika väljargrupper och hur motiverade de sina beslut där inne i röstbåset? Visst är det svårt att motstå siffrornas förföriska känsla av att utgöra hårda fakta. Men de kommer ofta med osäkerheter som kan göra budskapet helt felaktigt. Är det inte den statistiska felmarginalen, så är det kanske dolda systematiska osäkerheter, som vi lätt glömmer bort. För att ta en liknelse i din vardag så kanske ditt företag använder enkäter för att mäta både kundernas och medarbetarnas nöjdhet, och sådana mätningar har aldrig 100% svarsfrekvens. Så vilka är det som inte svarade? Tenderar de att vara extra nöjda eller extra missnöjda? Sådant kan ju välta hela slutsatsen från mätningen på ända! Om resultatet har ändrats sedan förra mätningen, beror det på något ni har gjort eller på att andra, nya, grupper har svarat? Nu börjar en ny fyra år lång kurs i kritiskt tänkande Den statistiska men felaktiga ”information” vi blev matade med under valet, borde lära oss en läxa: Snabba siffror har ofta dolda felmarginaler. De här problemen finns överallt omkring oss, men vi märker dem inte eftersom vi ofta inte får se något facit. Valet är speciellt, för rösträkningen ger ju till sist ett definitivt svar. Som vi sett nu kan osäkra siffror utan förståelse lätt slösa vår tid och till och med göra oss mindre kloka än om inga siffror fanns. För att de ska vara användbara behöver de komma från en tillförlitlig process och tolkas i ett sammanhang. Det är också en bra beskrivning av vad UC gör, för vi vet att siffror då verkligen kan bli den bästa sortens fakta. /Olle Engdegård

Sustainable lending – hur ser det ut på marknaden idag?

”Sustainable lending”, det vill säga hållbar utlåning, är något som fått allt större fokus i bank- och finanssektorn. Finansiella aktörer måste i högre grad anpassa sin utlåning och investera i företag utifrån ett brett perspektiv på hållbarhet. Men hur ser marknadens aktörer själva på ESG och hållbar långivning idag? Vi på UC genomförde nyligen en stor kundundersökning och fick svar. ESG (Environmental, Social and Governance) handlar om att se över hur ett bolag agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning. ESG och konceptet om sustainable lending har också fått en ytterligare skjuts av det omfattande arbetet med Agenda 2030 och vi ser att frågan om just hållbara lån fortsätter att vara ett hett diskussionsämne i finansvärlden. Till följd av de lagstadgade ESG-kriterierna så har vi sett ett allt större behov på marknaden med att hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete allteftersom efterfrågan på bättre hållbarhetsdata kraftigt har accelererat. Vår stora marknadsundersökning Vi på UC har alltid haft som mål att bidra till långsiktigt hållbara affärsinformationslösningar – så för att ta reda på vad finanssektorn faktiskt tycker och tänker kring hållbarhetskraven så genomförde vi därför nyligen en omfattande undersökning om läget på marknaden. Vi intervjuade flertalet stora banker och finansiella institut om behoven, arbetssätten och framtiden avseende hållbar långivning och finansiering. Det framkom att kunder inom finanssektorn idag redan använder hållbarhetsdata för sin utlåning och att ESG-data numera är en mer naturlig del för att utvärdera kundernas totala risk - där vi kan se att typen E (environmental) och S (social) är den data som det just nu efterfrågas mer av. Orsaken är helt enkelt att bankerna inte vill ha icke-hållbara företag i sina portföljer. När det gäller framtida lagstiftning ser bankerna också positivt på att kraven skärps. Bankerna vill hjälpa sina kunder att bli hållbara och samtidigt minska portföljrisken, två saker som nu går hand i hand. Bra och tillförlitlig ESG-data och en gedigen plan för hur bolaget ska följa ramverken kommer alltså att fortsätta krävas framöver, då bankerna kommer att betrakta icke-hållbara affärsmodeller och verksamheter som en affärsrisk. Man ser istället att hållbara kunder bidrar till en sundare kreditgivning och en mer positiv långsiktig avkastning på investeringar. ”Hållbarhet har blivit en av de viktigaste byggstenarna för gott rykte, finansiering, konkurrensfördel och kommunikation för varje företag” - Deltagare på undersökningen Vi kunde även se att ESG-data hjälpte bankerna att enklare få en helhetsbild av sina kunder - även ur ett långsiktigt perspektiv. Genom ESG-data ansåg långivarna alltså att de fick chansen att lära känna sina kunder bättre. Genom information som exempelvis geografisk placering, verksamhet, ledningsgrupp, styrelse, företagsbelöningssystem och ägare så fick de en tydligare och djupare bild av kundprofilen. Hur ser det ut i praktiken? Vi ser också att det finns praktiska utmaningar på insamling och validering av data som visar hur pass hållbart ett företag är. ESG-data är utspritt på många ställen och är inte alltid strukturerat eller standardiserat. Betydelsen på ESG-data varierar också beroende på vilken typ av kund och på branschen som kunden verkar inom. Uppgifter om utsläpp av koldioxid är till exempel en mindre viktig parameter för ett arkitektföretag, men mycket viktigt för ett transportföretag. Alla intervjuade var även överens om att ESG-data kommer att behöva förädlas mer, eftersom det också kommer användas mer och mer i den hållbara utlåningen i framtiden. "Vi lägger mycket tid och kraft på att inte bara hitta hållbarhetsdata, utan också hitta rätt data." - Deltagare på undersökningen Det är en komplex matris för att ta reda på alla de olika hållbarhetsrelaterade aspekter som kan knytas an till ett företag – vilket ställer stora krav på datainsamling från alla parter. Vi på UC är idag ensamma på den svenska marknaden att erbjuda en ESG-rapport över samtliga svenska aktiebolag och inte enbart noterade bolag. Därför är vårt uppdrag som betrodd leverantör så viktigt: att fortsätta utveckla, förädla och hitta tillförlitlig ESG-data åt våra kunder. Med rätt sorts data så kan vi hjälpa svenska företag att fatta klokare affärsbeslut samt hjälpa dem i deras kontinuerliga hållbarhetsrapportering. Jag tycker det är mycket spännande att få hjälpa till med att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle med detta verktyg - och samtidigt främja ett ökat förtroende mellan företag, kunder och leverantörer. /Erica

Almedalsveckan 2022

Med tal, seminarier och diverse politisk verksamhet så anses almedalsveckan vara ett av de viktigaste forumen i svensk politik. Det är ett veckolångt event där politiker och intresseorganisationer får en chans att interagera och föra dialog sinsemellan. Jag blickar idag tillbaka på Almedalsveckan 2022 som i skrivande stund precis har avslutats och delar med mig av min upplevelse där tillsammans med min kollega Jeanette Jäger. Eventet var en ypperlig chans att få diskutera viktiga samhällsfrågor tillsammans med politiska företrädare och intresseorganisationer. En sådan viktig samhällsfråga som fick mycket uppmärksamhet under Almedalsveckan är problematiken kring överskuldsättning. Vi ser fortfarande idag negativa trender kring överskuldsättning - vilket leder till negativa konsekvenser för både individ och samhälle. Det var betryggande att se att intresset kring att föra en dialog om detta fortsätter att öka. Frågan är viktig för oss på UC och vi var på plats i almedalen för att ge vår syn på vad som behöver göras för att kunna vända den negativa utveckling vi ser. UCs syn på ett skuldregister Under veckan träffade vi politiker från de flesta politiska partierna samt diverse intresseorganisationer för att lyfta frågan tillsammans med dem. Vi deltog även i en spännande debatt anordnad av Svenska Inkassoföreningen under ämnet ”Hur motverkar vi skuldsättning?” Under debattens gång fick jag en fråga om vi på UC är emot ett skuldregister… och givetvis är vi inte det! Vi på UC har under 30 år byggt upp ett kreditregister som idag är nästintill komplett och det är ett otroligt viktigt verktyg för kreditgivare. Det vi faktiskt är emot är hur ensidigt debatten kring ett statligt skuldregister har drivits och att ingen grundläggande analys har gjorts kring problemet som vi vill lösa. Vi ser att det finns flera åtgärder som skulle kunna införas snabbare och med större effekt och därigenom har vi argumenterat emot ett centralt kreditregister. Om vi tittar närmare på frågan en stund så ser vi att det finns 3 alternativ kring hur man kan gå vidare med detta: Behålla dagens system oförändrat och låta kreditupplysningsbolagen hålla kreditregister med den information som är tillåten idag. Behålla dagens system men reformera det något och lagstifta om att kreditupplysningsbolag får hantera fler typer av skulder, och där ser vi att inkassoskulderna är den absolut viktigaste informationen som fattas idag. Eller så gör man om helt och hållet, skrotar lagstiftningen som fungerat i flera decennier och börjar om från början. Det kommer dock att bli mycket svårt och kostsamt både för skattebetalarna och bankerna men framförallt kommer det att ta mycket lång tid innan ett register finns på plats. Det här alternativet är vi emot för vi ser att kostnaden skulle bli hög och effekten marginell. Vi på UC ser gärna att lagstiftarna fokuserar på att reformera dagens modell så att kreditgivarna kan ta del av fler typer av skulder och därmed få tillgång till ännu bättre beslutsunderlag. Vad krävs för att minska överskuldsättningen? En annan fråga som vi fick i debatten var; ”Vad tror vi att det krävs från politiskt håll för att minska överskuldsättning?” Det pågår en utredning om detta just nu och vi tycker det är bra att utredningen har ett brett mandat. Vi förväntar oss att den analyserar och fokuserar på de viktigaste problemen och föreslår åtgärder som faktiskt är effektiva och gör nytta. I början av 2023 presenterar Överskuldsättningsutredningen sitt förslag till åtgärder för regeringen och riksdagen och det ska bli spännande att följa! UCs egna ståndpunkt är att det inte är brist på information som är problemet här - utan snarare vissa kreditgivares aggressiva affärsmodeller. Kreditgivare som ger krediter på upp till 40% ränta till personer med svag ekonomi och återbetalningsförmåga är en av huvudorsakerna till den ökande överskuldsättningen i Sverige. För att röra oss mot en sundare och mer ansvarsfull kreditgivning så är därför vårt förslag att: Ge långivare möjligheten att ta del av inkassoskulder Förbättra tillsynen av konsumentkreditinstitut Skärp reglerna för marknadsföring Förändra räntetaket Nu kommer vi att ta semester några veckor... men sedan fortsätter det intensiva och viktiga arbetet med att bidra till en minskad överskuldsättning i Sverige!