Vad är NPV?

Antal svar 6

Net present value – nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden relaterade till en investering. NPV jämför ett värde av en krona idag jämfört med samma krona i framtiden med beaktande av inflation och avkastningskrav. Om NPV är positivt skall man investera i projektet, om NPV är negativt skall man inte göra det…

När använder man Net present value

Man använder NPV när man skall rangordna olika investeringsalternativ. Den investering med den högsta NPVn är den som är mest fördelaktig för ett företag och det är den man bör göra.

Formel

 

Skillnad mellan IRR och NPV

Den stora skillnaden är att i en NPV beräkning tar man hänsyn till kapitalkostnaden vid en investering, vilket inte görs vid IRR.

Akademedisk förklaring NPV

Nuvärdemetoden, även känd som diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdemetoden, används för att fastställa en investerings lönsamhet. Hos större svenska företag och myndigheter är det kanske den vanligaste metoden för investeringskalkylering, tillsammans med payback-metoden. Den är nära relaterad till en rad andra metoder, till exempel slutvärdemetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden.

Nuvärde, även kapitalvärde, är det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde, diskonterade med hänsyn till en given kalkylräntesats. Nettonuvärde är differensen mellan nuvärde och investeringskostnad.

Nuvärdesmetoden

Nuvärdemetoden går ut på att antingen beräkna en investerings nuvärde och jämföra detta med investeringskostnaden, eller beräkna nettonuvärdet direkt. Den första varianten är ofta den som beskrivs i, åtminstone äldre, svensk kurslitteratur. Den andra är vanlig i amerikansk kurslitteratur. I praktiken är de båda varianterna helt jämställda; man gör samma sak.

Nuvärdesberäkningen

Nuvärdesberäkningen kan jämföras med att sätta in pengar på ett konto. Den besvarar frågan ”Hur mycket pengar måste jag sätta in idag för att ha x mycket pengar om y år”. Om man vänder på frågan får man istället ett slutvärde. Beräkningen är som en ränta-på-ränta-beräkning, fast tvärtom. Nuvärdet av en enstaka framtida inbetalning (I) får man således genom följande formel (beteckningarna förklaras nedan):

 

Metoden kan användas både för att besluta om en viss investering ska genomföras, eller för att jämföra olika investeringsalternativ. Det går dock bara att jämföra alternativ med lika lång ekonomisk livslängd. Om livslängden är olika, är annuitetsmetoden bättre; den slår i princip ut nuvärdet över livslängden.

En investering är lönsam om nuvärdet är större än investeringskostnaden, det vill säga nettonuvärdet är större än noll. Vid en jämförelse kan det antingen vara det alternativ som har störst nuvärde, störst nettonuvärde eller störst kapitalvärdekvot som är mest lönsam.

 

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.