Vad kan vi hjälpa dig med?

Konkursstatistik juni 2015

Företagskonkurserna minskade med 8 % under första halvåret 2015

Antalet konkurser minskade med 8 procent under första halvåret 2015 jämfört med samma period 2014. Det är i linje med UCs prognos inför 2015. En fortsatt stark inhemsk efterfrågan i kombination med försvagad krona och en något förbättrad världskonjunktur har inneburit att svenska företag överlever i högre utsträckning. De branscher som kan uppvisa de största procentuella minskningarna är Fastighetssektorn, Byggindustrin och Partihandeln.

Antalet konkurser under första halvåret uppgick till 3 259 stycken – vilket ska jämföras med 3 541 stycken för första halvåret 2014. I juni gick 620 stycken företag i konkurs jämfört med 685 stycken motsvarande period 2014.

- Det är mycket glädjande att svenska företags överlevnadsförmåga fortsätter att stärkas och att konkurstalen sjunker. Ur ett historiskt perspektiv börjar vi nu se väldigt låga konkurstal. Det gäller framförallt när man tänker på den stora ökning av antalet aktiebolag som vi haft under de senaste åren fortsätter Johan Hopstadius, UC.

Alla branscher utom två utvecklas positivt

Nästan alla de stora branscherna uppvisar en positiv konkursutveckling men kraften i utvecklingen varierar. Bäst utveckling under första halvåret 2015 har Fastighetssektorn, Byggindustrin och Partihandeln haft. Medan Restaurang och hotell samt Information och kommunikations branscherna går mot strömmen och har haft en svagare utveckling.

Storstadslänen i allmänhet och Stockholms län i synnerhet driver den positiva utvecklingen

Minskningen i antalet konkurser är av naturliga skäl störst i storstadslänen. Utvecklingen i övriga landet varierar men det finns vinnare även på landsorten. Bäst procentuell utveckling under första halvåret 2015 vad avser företagskonkurser har Kronoberg, Dalarna och Gävleborg samt Blekinge län (-38%, -20%, -19% och -19%). De län som har sämst utveckling är Gotland, Uppsala och Jämtlands län (+138%, +45% och +12%)

Den positiva trenden för 2015 består men än är det för tidigt att blåsa faran över

Svensk ekonomi är inne i en återhämtningsfas och konkurssiffrorna börjar närma sig historiskt låga nivåer. Den svaga exporttillväxten är fortfarande en bidragande faktor till den långsamma återhämtningen. En viktig drivkraft bakom den succesivt förbättrade konjunkturen är den fortsatt starka inhemska efterfrågan som beror på hushållens relativt starka ekonomi och konsumtion. 2015 ser ut att bli året då handeln tar riktig fart.

Stockholm är den region som tydligast märker av den förbättrade konjunkturen och fungerar som en motor för Sverige. Det beror framförallt på att internationell efterfrågan snabbare får genomslag i Stockholm samt att det sker stora bygg- och infrastruktursatsningar i regionen vars effekter spiller över på flera branscher och på resten av landet.  

- Sammanfattningsvis är UCs samlade bedömning att den positiva utvecklingen med sjunkande konkurstal kommer att fortsätta trots de svaga exportsiffrorna. Men det finns fortfarande en stor risk för bakslag vilket gör det att det är för tidigt att blåsa faran över. UCs prognos är att 2015 ser ut att kunna bli det bästa året sedan 2007 avslutar Johan Hopstadius.

För mer information om UCs konkursstatistik

Vänligen kontakta Johan Hopstadius, Press och extern kommunikation  076-540 90 90

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret