Vilka företag går i konkurs?

2020-05-04

Att många företag har gått i konkurs eller befaras gå i konkurs i pandemins kölvatten har säkert inte undgått dig. Men vilka bolag är det som går i konkurs? I UCs analys över aktiebolag med inledd konkurs finns 899 företag fördelade på ett antal branscher. Vi har tittat på konkursade aktiebolag från den 15 mars fram till den 20 april.

Handeln står för flest konkurser

Handeln har det tufft nu. Många gallerior står tomma och vi läser i media om välkända varumärken som har det svårt. Handeln stod också för den största andelen företag i konkurs. 180 företag i parti- och detaljhandeln fick kasta in handduken, vilket är 20 procent av alla konkursade aktiebolag i studien. Många av bolagen är små. Tre fjärdedelar av alla handelsföretag i undersökningen hade färre än tre anställda. Det är allt från mindre grossister som levererar till restauranger till specialiserade detaljhandlare. Bland de konkursade handelsföretagen finns de företag med både bra och dåliga nyckeltal i senaste årsredovisningen. Förutom de små företagen är det ett antal stora detaljhandlare som har gått i konkurs, 18 företag hade tio anställda eller mer.

Hotell- och restaurangföretagen utsatta

Hotell- och restaurangföretag är den näst största gruppen företag i konkurs. Hotell- och restaurang branschen upplevde en viss avmattning redan under 2019 när det började pratas om en kommande lågkonjunktur. De står nu för 14 procent av alla konkurser sedan pandemin slog till. Hälften av restaurangföretagen hade tre anställda eller mer i sin senaste årsredovisning och är därmed ganska små verksamheter. Det är en bransch som överlag har låg lönsamhet och därmed låg motståndskraft mot intäktsbortfall. Bara 18 av 126 restaurang- och hotellföretag hade en soliditet på 30 procent eller mer, vilket indikerar att bolaget är finansiellt stabilt. Byggföretagen som alltid legat högt på konkurstopplistan står nu för 13 procent av konkurserna.

Anställda drabbas

Det finns många mindre företag i lågmarginalbranscher som restaurang-, detaljhandel- och byggföretag. När konkurserna ökar slår det inte bara mot entreprenörerna utan också mot de anställda. De konkursade bolagen hade i snitt fem anställda, totalt 4 200 stycken. De flesta av bolagen har funnits under en längre tid. Genomsnittsåldern för de konkursade bolagen var över åtta år. Sedan tidigare har vi sett att företag är mer konkursutsatta än andra de tre första åren och ju äldre de bli desto oftare klarar de sig från konkurs.

Många hade lönsamhetsproblem före pandemin

Om vi tittar på företagens årsredovisningar så blir det tydligt att det är många företag som inte var lönsamma före pandemin som har gått i konkurs. Mer än hälften av de konkursade bolagen hade ett noll- eller ett negativt resultat i den sista årsredovisningen. Bokslutsåret ligger före pandemin och det säger oss att de här bolagen hade svårt att klara lönsamheten även efter många år av högkonjunktur, även om vi såg en viss avmattning under 2019. De här företagen gick alltså in i en kris utan att vara lönsamma och riskerade att inte överleva i vilket fall som helst. Tittar vi på företagens soliditet visar det sig att 65 procent hade en soliditet under 30 procent, vilket indikerar en lite svagare motståndskraft mot framtida dåliga resultat. Hälften av alla företag hade en likviditet på 100, vilket innebär att företaget har en förmåga att betala fakturor som de förfaller.

En femtedel av alla konkursade företag hade en ansökan om betalningsföreläggande. Det innebär att ett företag eller en privatperson har begärt hos Kronofogdemyndigheten att de ska driva in en skuld, ofta en obetald faktura. Bara tre procent av alla konkursade företag hade fått fyra eller fler ansökningar riktade mot sig.

Låg omsättning vanligast

26 procent av företagen omsätter tre miljoner eller mer. 14 procent omsätter mellan en miljon och tre miljoner. Resterade företag har ingen omsättning registrerad eller den är lägre än en miljon kronor. Bland de lite större företagen med över tre miljoner i omsättning hade något fler positiva resultat än negativa resultat i senaste årsredovisningen. Vissa av företagen har ingen omsättning alls. De kan vara holdingbolag utan egen försäljning eller så kan det vara att bolaget inte har haft någon verksamhet. Det är heller inte alla som har följt aktiebolagslagen och lämnat in ett bokslut. Det var 559 företag som hade lämnat in en årsredovisning för föregående år enligt regelverket. De övriga företagen har inte skickat in en årsredovisning som de ska.

Vill du veta mer om hur konkurserna utvecklas? Följ UCs konkursstatistik här.