Vad händer inom byggbranschen?

2019-03-26

Bostadsbyggandet minskar samtidigt som byggandet av lokaler och anläggningar ökar. Bilden av byggbranschen är delvis kluven.

-Många delar av byggbranschen mår bra, men det som går sämre är nyproduktion av bostäder. Behoven finns, men nedgången beror på kreditregleringar för både hushållen och bankerna som dämpar byggandet. Det som går bra är den offentligt finansierade sektorn som transportinfrastruktur där järnvägar, vägar, offentliga anläggningar och lokaler som skolor och förskolor ingår, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges byggindustrier.

Bostadsbyggandet har under lång tid haft en stadig uppgång, men trenden för 2019 visar på en kraftig nedgång både för flerbostadshus och småhus. Mycket tyder på att trenden kan hålla i sig vilket får konsekvenser.

-Framför allt är det yngre hushåll som stängs ute när de inte längre tillåts lånefinansiera en bostad. Det får också konsekvenser för svensk ekonomi och påverkar BNP-utvecklingen. Byggsektorn har alltid varit en viktig del av tillväxten.

Nedgången påverkar både stora och små företag eftersom många av de mindre företagen ofta är underentreprenörer. Förlorar de större företagen uppdrag så drabbas även de mindre företagen.

Kompetensförsörjning- en stor utmaning

Branschen står inför flera utmaningar, bland annat ett behov av att öka produktiviteten genom effektivisering och digitalisering vilket skulle minska behovet av arbetskraft.

-En stor utmaning är att hitta kompetent arbetskraft. Den främsta anledningen till att produktionen inte kan öka är att det är svårt att hitta rätt kompetens. Nu ändras bilden den närmaste tiden på grund av att efterfrågan på bostadsbyggande minskar men blickar vi framåt är kompetensförsörjningen den absolut största utmaningen för branschen.

Dels beror problemen på stora pensionsavgångar och dels på den snabba befolkningstillväxten i landet som kräver en ökad byggnation som i sin tur kräver ökad bemanning. För branschen är det viktigt att bland annat dra nytta av de nyanländas kompetens. Sysselsättningen inom branschen har ökat de senaste åren men kommer att plana ut. Under 2019 kommer sysselsättningsgraden att ligga kvar på samma nivå.

Fler byggföretag går i konkurs

Konkurser inom byggbranschen är relativt vanliga. De ökade med 7 procent under 2018 enligt statistik från UC. Under 2018 gick cirka 1 000 byggbolag i konkurs.

-Byggbranschen har ofta en hög nivå på både konkurser och nystartade företag. Det är ganska lätt att ta sig in i branschen vilket sker vid uppgångar och när sen konjunkturen viker så ökar konkurserna. Det är mest ett tecken på att branschen har en hög omsättning på företag och det handlar framför allt om små byggföretag. Det är sällan stora byggföretag som går i konkurs, menar Fredrik Isaksson.

Framtiden ser, trots nedgången i bostadsbyggandet, ljus ut.

-Den närmaste tiden får vi se samma utveckling som i år. Till exempel kvarstår problemet med kreditregleringar för hushållen, men på sikt ser det ljust ut. Den starka befolkningstillväxten i Sverige bidrar till det men det kommer att behövas nya finansieringsmodeller, avslutar Fredrik Isaksson.

Några siffror om byggbranschen 2019

  • 40 procent nedgång mellan 2017-2019 i antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus
  • Bostadsinvesteringarna minskar 9 procent
  • Offentliga lokalinvesteringar ökar 5 procent

Byggindustrin sysselsätter cirka 350 000 personer