Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Se kassaflödet direkt i företagsupplysningen

2019-09-02

Visste du att du kan se ett företags historiska kassaflöde direkt i företagsupplysningen? Det gör att du snabbt får en överblick över hur starkt ett bolags kassaflöde har varit historiskt. Du kan också lägga in budgeterade poster för att få en analys som sträcker sig framåt i tiden. Därmed får du ytterligare en pusselbit för att förstå ett bolags överlevnadsförmåga. Det är möjligt via en tilläggsmodul från UC.

Vad är kassaflöde?

En kassaflödeskalkyl visar hur företagets kassa förändras under året och vad det som har påverkat den. Kassaflödesanalysen är viktig för att förstå hur ett bolag klarar av sina åtaganden.

Vad består en kassaflödesanalys av?

Den första delen av kassaflödesanalysen är den likviditet som kommer från företagets affärsverksamhet. Den utgår från resultaträkningen och justerar sedan för alla poster som inte är inbetalningar eller utbetalningar. Avskrivningar är en sådan post. Avskrivningarna adderas till rörelseresultatet och skatten dras bort. Nästa steg är att titta på rörelsekapitalet. Det består av företagets omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om lagret ökar från ett år till nästa, binds mer kapital och kassan påverkas negativt. Om posten kundfordringar i balansräkningen minskar från ett år till ett annat betyder det ett ökat kassaflöde. Ett exempel är om ett företag sänker angiven betaltid på sina kundfakturor från 30 dagar till 15 dagar. Då kommer medel snabbare in i kassan och ökar denna. Om ett bolag säljer mer varor och ökar sin fakturering (eller erbjuder generösare betalningsvillkor) kommer det att öka posten kundfordringar i balansräkningen. Mer medel binds i kundfordringar istället för att hamna i kassan. Detta minskar kassaflödet. Det ökade rörelseresultatet som uppstår om marginalerna är bra, kommer att öka kassaflödet.

Inköp och försäljning av maskiner och inventarier påverkar likviditeten och ofta med stora belopp när dessa inträffar. I analysen jämförs ingående balans för posten anläggningstillgångar med utgående balans anläggningstillgångar med tillägg av avskrivningar, eftersom de inte påverkar kassan. Den sista faktorn som påverkar likviditeten är olika typer av finansiering. En amortering av ett lån minskar kassaflödet och ett nytt lån påverkar kassaflödet positivt. En utdelning till ägarna minskar kassaflödet och en nyemission påverkar kassan positivt.

Nystartade med svagt kassaflöde

Nya och snabbväxande bolag får ibland ett svagt kassaflöde. De säljer allt mer och rörelseresultatet ökar, vilket ökar kassaflödet. Samtidigt ger de generösa betaltider för att få affärer och allt mer medel binds i de fakturor som har skickats ut till kunderna men ännu inte betalats. Kostnaderna måste betalas på kortare tid eftersom bolaget ännu inte kan förhandla till sig goda villkor. Därmed växer kundfordringarna mer än leverantörsskulderna och kassaflödet försämras. Många kostnader uppstår också i början då bolaget behöver investera i inventarier, personal och material medan intäkterna kommer senare. Detta påverkar kassaflödet negativt.

Skaffa kassaflödesmodulen

Hör av dig till din kontaktperson på UC om du vill skaffa tilläggsmodulen. Just nu kan du testa modulen för kassaflöde till ett förmånligt pris under tre månader. (Gäller provperiod mellan 1/9 - 1/12 - 2019)