Hållbarhet är ett måste för att vi ska förbli relevanta

2021-04-23

– Hållbarhet är en av de frågor vi står och faller med. Världen är fokuserad på att investera pengar på ett hållbart sätt och de finansiella institut som tappar allmänhetens förtroende har ingen framtid. Det säger Hans Beyer, Chief Sustainability Officer (CSO) på SEB. I den här artikeln resonerar han kring betydelsen av hållbarhet för bankaffären. Du får också en inblick i hållbarhetsarbetet inom Enento Group, där Sveriges största kreditupplysningsföretag UC ingår.

Hållbarhetsfrågan får allt större fokus i bank- och finanssektorn. Allt fler bedömare, däribland chefen för Storbritanniens centralbank Mark Carney, pekar ut branschen som en nyckelaktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Och nyligen meddelade den svenska Finansinspektionen att man kommer att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i granskningen av affärsmodeller och kreditrisker hos banker.

Hans Beyer menar att hållbarhetsfrågan frågan är affärskritisk och som CSO har han det yttersta ansvaret för att implementera den i SEBs verksamhet.

– Hållbarhet är en av de frågor vi står och faller med. Hållbarhetsaspekter av olika slag är något som berör många av våra kunders vardag – på olika sätt och i olika grader. Därmed berör den också oss. Mitt jobb är att integrera hållbarhetsaspekterna i all vår verksamhet. Det är en utmaning jag tar på största allvar och en förutsättning för att vi ska förbli relevanta över tid, säger Hans Beyer.

Hur viktig skulle du säga att hållbarhetsaspekten är som konkurrensmedel?

– Samma sak där. Väldigt viktig. Ta till exempel fondaffären. Där är vi extremt beroende av att vi har rätt produkter. Produkter som adresserar de frågor våra kunder anser är viktiga. Dit hör definitivt klimat- och miljöfrågor. Kan du inte tillgodose kundernas intresse på den punkten kommer du att tappa affärer till dina konkurrenter. Allt handlar om att vara valbar för dina kunder. Idag har vi nästan uteslutande hållbarhetsrelaterade fonder.

Vilken data är relevant för hållbar kreditgivning?

– Det är en väldigt intressant fråga. Traditionellt har vi väldigt mycket förlitat oss på historisk data. Kreditbeslut har baserats på intäktshistorik över långa tidsserier. Problemet med hållbarhetsrisker är ju att det inte finns så mycket historia att tillgå. Här talar vi ofta om risker för händelser som inte har inträffat tidigare. Då blir det svårt att räkna baklänges.

– Hur stor är till exempel risken för översvämningar på Falsterbonäset i Skåne? En högst relevant fråga för vissa kreditbeslut. För att hantera den typen av risker behöver man integrera klimatmodeller i processen. Vi för en hel del diskussioner om hur det ska gå till, säger Hans Beyer.

Mångfacetterad riskbild

Det finns förstås en rad andra framtida risker som behöver vägas in i kreditinstitutens värderingsmodeller. Hans Beyer pekar till exempel på frågor om hur eventuell framtida lagstiftning kommer att påverka olika verksamheter och deras möjligheter till framtida finansiering. Eller hur kunders och allmänhetens attityder till verksamheten påverkar ekvationen.

– Ta till exempel gamblingbolag, eller för den delen tobaksbolag. Historiskt sett har den typen av bolag varit investeringar förknippade med ytterligt lite risk. Är det en sanning också i morgon? Och vad händer om framtida lagstiftning försvårar, eller reglerar, deras verksamhet ytterligare?

– Eller ta det faktum att få försäkringsbolag numera vill försäkra hus som ligger vid älvar. Det påverkar naturligtvis husets värde och för oss innebär det en högre kreditrisk. Inget av detta är någon exakt vetenskap, men vi behöver fundera mycket mer på hur olika typer av hållbarhetsrisker kommer att påverka våra och våra kunders investeringar. Inte minst behöver vi hitta modeller för hur det påverkar våra kreditrisker, säger Hans Beyer.

Vilket ansvar har ni och andra aktörer i bank- och finansbranschen för att bidra till en bättre och hållbarare värld?

– Samma ansvar som alla andra. Vårt ansvar är varken mindre eller större än exempelvis stålindustrins. När det gäller det kredittransportörsarbete som vi och andra banker utför har vi självklart ett ansvar att se till att det sker så bra och långsiktigt som möjligt. Och långsiktighet förutsätter att hållbarhetsaspekterna vägs in. Vårt primära ansvar har vi till våra aktieägare. Men i deras intresse ligger också att vi ser till att verksamheten är långsiktigt hållbar. Världen är helt enkelt fokuserad på att investera pengar på ett hållbart sätt. De finansiella institut som tappar allmänhetens förtroende dör direkt, säger Hans Beyer.

UC prioriterar hållbarhet

För oss på UC är hållbarhet ett prioriterat område. UC ingår i Enento Group som förbereder lansering av tjänsten företagsansvarsrapport, eller ESG-rapport (environment, social and governance) på den svenska marknaden. En tjänst som redan erbjuds i Finland.

– Hållbarhet är en viktig aspekt som vi arbetar med på en rad olika nivåer. Dels handlar det om vårt eget avtryck på miljö och klimat, men också hur vi agerar som arbetsgivare och bidrar till ett bättre samhälle. Men det handlar naturligtvis också om att utveckla tjänster som hjälper våra kunder att bli mer hållbara, säger Riku Salminen, Development Director på Enento Group.

En nyckelfråga

Att den typen av tjänster är hett efterfrågade är det knappast någon tvekan om. När Enento hösten 2020 intervjuade ett stort antal företrädare för banker och finansinstitut i Finland och Sverige värderades vikten av hållbarhetsperspektivet till 9,67 på en tiogradig skala.

– Överkonsumtion av naturtillgångar är en realitet samtidigt som eskalerande klimatförändringar utgör det största hotet mot vår existens. Därför är hållbarhet en nyckelfråga för alla affärsdrivande verksamheter. Kunderna kräver att de ska agera hållbart. Då gäller det också att kunna visa det och kommunicera informationen till marknaden, säger Riku Salminen.

Inte bara börsbolag

Det är här ESG-rapporten kommer in i bilden. Idag är det endast börsnoterade bolag som är skyldiga att upprätta hållbarhetsrapporter. Men ju mer hållbarhet hamnar i fokus desto mer ökar trycket även på mindre företag att redovisa sitt arbete med frågorna.

– Andra viktiga delar av vårt hållbarhetserbjudande är att förse våra kunder med data för att värdera hållbarhetsrisker. Banker vill ha hållbara bolag i sina portföljer samtidigt som den typen av data är väldigt viktig och relevant i samband med kreditgivning, säger Riku Salminen.

Du har just läst en kunskapsartikel från UC. Vi är Sveriges ledande leverantör av digitala företagsinformationstjänster. Vi hjälper företag i deras dagliga beslutsprocesser - både finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. 

 

Här hittar du mer information om vårt hållbarhetsarbete (länk till Enento Group)