Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Branschkollen - Detaljhandel (SNI 47)

2016-02-16

Branschanalys från februari 2016

Detaljhandeln är en konkursutsatt bransch med pressade marginaler. Lönsamheten i branschen har dock stigit under senare tid och optimismen bland handlarna är hög vad gäller framtida försäljning. E-handeln ökar kraftigt, men kreditrisken i e-handelsföretag är hög. Det är några av de saker som är bra att känna till om du arbetar med kreditkunder i detaljhandeln.

Omsättningen ökade med fyra procent

Försäljningen inom detaljhandeln har haft en jämn ökningstakt under flera år. De senaste 12 månaderna ökade nettoomsättningen med 4,2 procent enligt de årsredovisningar som kom in till UC under 2015. Lönsamheten i branschen har däremot varierat mycket. I de årsredovisningar som registrerades hos UC under 2012/2013 såg vi ett kraftigt fall i lönsamheten. Lönsamheten vände uppåt under 2014 och uppgången har fortsatt sedan dess. De senaste 12 månaderna ökade bolagens resultat med hela 14,7 procent.

Var tredje aktiebolag har Riskklass 3

Diagrammet ovan visar riskklassfördelningen inom detaljhandeln. 

Fler än åtta av tio bolag finns inom de bättre Riskklasserna 3,4 eller 5. Dessa bolag är många gånger bra kunder och betalare. Men jämför vi med snittet för alla branscher så har detaljhandeln en större andel företag i de sämre riskklasserna.

UCs Riskklasser ger dig en bedömning av kreditrisken för ett företag. Företagen delas in i Riskklass 1-5, där 1 innebär högsta risk och 5 lägsta risk för obestånd.

Branschriskprognosen högre än snittet

Branschriskprognosen anger sannolikheten att ett företag i angiven bransch ska hamna på obestånd (konkurs, utmätning, rekonstruktion) inom 12 månader. Detaljhandeln har en riskprognos på ca 2,5 procent vilket är högre än snittet för alla branscher som är 1,6 procent. Högst riskprognos av detaljhandelns undergrupper har ”Handel på postorder och Internet”. Riskprognosen ligger på 2,8 procent i den gruppen. Trots att e-handeln växer kraftigt är risken alltså hög i de bolag som har som huvudverksamhet försäljning på Internet.

Hög optimism i branschen trots fall i januari

Konjunkturinstitutet frågar regelbundet företag om hur de upplever efterfrågan på deras tjänster och produkter. Företagarna i detaljhandeln svarar att de har en mycket positivare syn på efterfrågan av deras tjänster än vad de brukar ha i genomsnitt. Det ligger i linje med resten av de svenska företagen som överlag svarar att de har mycket goda förhoppningar om framtida intäktsökningar. Den senaste månaden sjönk dock optimismen något.

Hög konkursutsatthet i detaljhandeln

Detaljhandeln är den näst mest konkursutsatta av alla branscher. Under förra året gick 1,17 procent av alla aktiva bolag i konkurs. Konkursutsattheten gick nedåt något under förra året i linje med i princip alla andra branscher. Under januari 2016 ser vi dock en ökning av konkurserna med 13 procent. I antal räknat gick 62 detaljhandelsbolag i konkurs under januari 2016. 

Trender i branschen

Att konkurrensen har hårdnat märker vi i konkursstatistiken och på att marginalerna är pressade. En förklaring till det är att kunderna blir allt mer pålästa. Information om varor och tjänster är tillgänglig i din mobiltelefon och numera används faktiskt mobilen för majoriteten av alla köp på Internet i Sverige. E-handeln ökar markant och står idag för 7 procent av den totala handeln. Ser vi till de senaste 10 åren så har e-handeln vuxit med i genomsnitt 17 procent per år. Bygghandeln, sportvaror och livsmedel ökade mest under hösten 2015.

Den ökade konkurrensen pressar priserna och gör det svårare för enskilda handlare att överleva. En trend som ökar är att butiker allt oftare ingår i en kedja och allt mer sällan är fristående. En del butiker försöker att möta konkurrensen genom att erbjuda mervärden i form av olika typer av tjänster som kunden efterfrågar. Golvbutiken erbjuder golvläggning och matvaruaffären erbjuder take away exempelvis.

En annan trend som växer är att kunden i ökad utsträckning ställer krav på miljövänlighet, närodlat och hög etik. Kunden vill gärna ha besked om detta direkt på Internet eller i butiken. Sex av tio konsumenter uppgav 2014 att de lade mer pengar på etiskt, ekologiskt eller miljövänligt producerade varor jämfört med tidigare.

Publicerad 24 april 2017.