Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Halvering av antalet konkurser i hela landet jämfört med 2020

Konkursstatistik-image-770x433.jpg

Ny statistik från UC visar att konkurserna i april har fortsatt att minska kraftigt över hela landet. Konkurserna har nu minskat med 52 procent, jämfört med samma månad i fjol. Den positiva utvecklingen omfattar även branscher som normalt sett är konjunkturkänsliga och har låga marginaler. Transportbranschen visar en nedgång på 57 procent och hotell- och restaurang 60 procent. Inom flera branscher ser vi nu också att nya företag skapas – såsom inom byggindustrin.

UCs statistik för april månad visar att konkurserna i hela landet och inom samtliga branscher som mäts har minskat, jämfört med april i fjol. Återhämtningen har synts i sifforna under både hösten och vintern, med undantag för november. Konkursnivåerna fortsätter att sjunka stadigt och är nu nere på låga nivåer i hela landet. Detta omfattar även majoriteten av de branscher som normalt sett är utsatta för konkurser.

- Transportbranschen visar en nedgång med 57 procent jämfört med april förra året, vilket kan upplevas som förvånande då det är en bransch med generellt mycket låga marginaler. Men den effekt vi nu ser beror på att när ekonomin åter tar fart så ökar också antalet transporter. Tillväxten, e-handeln och köpkraften hos konsumenterna är tre faktorer som ökar och som gör sitt för att hålla branschen under armarna. Ytterligare en bransch där vi ser kraftig nedgång i konkurser är fastighetsservicebranschen. I april i år har fem företag gått i konkurs jämfört med 27 förra året. Många företag i branschen arbetar med bemanningstjänster och efter åtstramningar under förra året börjar läget nu att stabiliseras, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

- En annan intressant effekt är att det inom flera branscher börjar startas fler och nya företag. Dels beror det på att kravet på aktiekapital halverades under förra året och dels upplever exempelvis små byggföretag en uppgång i efterfrågan just nu. Vidare så ser vi också att de verksamheter som har drabbats hårdast såsom besöksnäringen har dragit ner sina kostnader och väntar in att samhället ska öppna upp igen, fortsätter Richard Damberg.

Återhämtning för företag inom samtliga Sveriges län

Under april månad har konkurserna i samtliga Sveriges län minskat. I Stockholm är konkurserna halverade jämfört med förra året. I Västra Götaland är minskningen 65 procent. Svensk ekonomi går överlag bra.

- Vi ser en fantastisk återhämtning nu. Det är tydligt att pandemioron dämpats när det gäller konkurserna, och att krispolitiken lyckats med uppgiften att stabilisera ekonomin. I Sverige ser vi nu hur både aktie- och bostadsmarknaden slår nya rekord. Branscher såsom besöksnäringen har det fortsatt svårt men det avspeglas inte i konkurssiffrorna. Arbetslösheten som förra året ökade kraftigt har nu också minskat något. Det vi ser nu är en bred återgång till det normala, men antagligen kommer många entreprenörer att vara mer försiktiga i sina satsningar, då många haft det tufft ekonomiskt det senaste året, kommenterar Richard Damberg.

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

Län Procentuell förändring april* Procentuell förändring hittills 2021**
Stockholms län -50% -23%
Uppsala län -45% -23%
Södermanlands län -60% -16%
Östergötlands län -35% -15%
Jönköpings län -50% -41%
Kronobergs län -29% -8%
Kalmar län -62% -27%
Gotlands län -57% -10%
Blekinge län -23% -4%
Skåne län -56% -36%
Hallands län -37% -26%
Västra Götalands län -61% -28%
Värmlands län -57% -22%
Örebro län -68% -48%
Västmanlands län -71% -43%
Dalarnas län 20% -4%
Gävleborgs län -23% -20%
Västernorrlands län -50% 7%
Jämtlands län -77% -33%
Västerbottens län 0 % -24%
Norrbottens län -13% -19%
Sverige -51% -26%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig