Vad gör diskonteringsfaktorn?

Antal svar 6

När betalningsströmmar nuvärdesberäknas spelar diskonteringsfaktorn en avgörande roll. Diskonteringsfaktorn eller diskonteringsfaktorerna skall anges före skatt och återspegla aktuella marknadsmässiga bedömningar av:

a. pengars tidsvärde, och
b. de risker som särskilt avser den tillgång för vilken uppskattningarna av de framtida kassaflödena inte har justerats

Diskonteringsfaktorn sammanfaller med den avkastning investerare kräver då den återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och tillgångens särskilda risker. Faktorn räknas ut genom avkastningskraven som går att härleda från aktuella marknadsmässiga transaktioner från liknande tillgångar.

En alternativ uträkningsmetod är att använda den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden i noterade företag som har tillgångar med liknande risker och fördelar som den som är föremål för bedömning.

Diskonteringsfaktorn måste härledas på annat sätt om det inte finns tillgång till marknadsdata. Företaget kan då beakta företagets vägda kapitalkostnad som kan fastställas med CAPM och företagets marginella upplåningsränta samt andra marknadsmässiga upplåningsräntor.

Räntorna måste justeras för de risker marknaden förknippar med de uppskattade kassaflödena för tillgången och för risker som ej är relevanta för tillgångens uppskattade kassaflöden.

Läs mer om Företagsvärdering

 

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.