Hur räknar jag ut kapitalstrukturen?

Antal svar 4

Av balansräkningens högra sida framgår hur ett företag har finansierat sina tillgångar. Ett företag kan finansieras genom antingen eget kapital eller skulder, dock förekommer det även hybrider av dessa som till exempel konvertibler vilket är en blandning av eget kapital och en skuld.

Begreppet skulder kan brytas ned i räntebärande respektive ej räntebärande skulder.

Räntebärande skulder utgörs vanligtvis av hos bank upptagna lån samt av obligationslån som ofta är upptagna på en längre tidshorisont än banklån. Ej räntebärande skulder utgörs av exempelvis leverantörsskulder vilka ofta löper på en kortare tidshorisont och även exempelvis latenta skatteskulder.

Det kan även förekomma bokföringsmässiga varianter som det måste justeras för. Ett exempel på sådana är bokslutsdispositioner. Dessa utgörs av sparade vinstmedel som ännu inte beskattats. Bokslutsdispositioner består därför av skatteskulder såväl som till eget kapital hänförliga vinstmedel.

Räkna ut kapitalstruktur

Börja med att ladda ned vår DCF modell/ mall

Denna sektion måste delas upp i två, en sektion för de som har tillgång till databaser såsom Bloomberg, Thomson eller liknande. Den andra sektionen är för de personer som inte har tillgång till databaser eller vill använda databaser.

Utan databaser

Om du inte har några databaser så måste du ”hårdplugga” N7 och N13. Om vi börjar med N7 så finns det två tillvägagångssätt för att bestämma kapitalstrukturen. Om bolaget är noterat så kan du leta fram marknadsvärdet för bolaget, detta gör du genom att multiplicera aktiekursen med antalet utestående aktier. Marknadsvärdet kan du även hitta på sidor såsom Avanza, Nordnet, Aktiedirekt eller någon annan aktiedepå. Du kan även göra sökningar på företaget, titta på deras hemsida under investor relations, kolla i årsredovisningen etc. På denna länk finns marknadsvärden på de flesta börsnoterade företag: www.finansportalen.se/nyckeltal

När du har hittat marknadsvärdet på företaget så skall detta sättas i relation till totalt kapital. För att kunna räkna fram totalt kapital måste du veta hur mycket skulder företaget har. Detta hittar du i företagets årsredovisning eller senaste kvartalsrapport (summa långfristiga skulder). Skulder tas alltid upp till marknadsvärde i en årsredovisning.

Därefter tar du: (marknadsvärdet på företaget)/(skulder + marknadsvärdet på företaget). Detta värde, exempelvis 30% för du in i cell N7.

Om företaget inte är noterat så kan du i cell N7 mata in ”50%”. Då är det en ganska vanlig nivå och det är t.ex. den nivå som banker idag lånar ut till.

Därefter skall du uppskatta Beta i cell N13. Rent generellt. Om ditt företag har större risk än börsen som helhet (enligt din bedömning) då är värdet högre än 1. Om du bedömer att företaget har lägre risk än börsen som helhet, då är värdet lägre än 1.

Med tillgång till databaser

Gå först till fliken ”beta and capital structure”. Om du har tillgång till en databas och kan söka fram marknadsvärde och Beta så kan du rent teoretiskt räkna fram Beta och kapitalstruktur för företaget. Börja med att identifiera liknande företag som ditt, i samma bransch och som är börsnoterade, en så kallad ”peer-group”. Därefter matar du in markerade värden enligt bild nedan:

Levered Beta, är det beta-värde som du hittar i databaserna, skriv in detta värde för respektive företag. Därefter skriver du in marknadsvärdet på skulderna för respektive företag. Det är samma som bokfört värde (på långfristiga skulder) och hittas antingen via databasen eller via företagets årsredovisning eller kvartalsrapport. Därefter matar du in marknadsvärdet (på eget kapital) för företagen samt företagets skattesats. Är företaget helsvenskt är det tämligen enkelt, då skriver du in 26,3%. Men om företaget är internationellt kan skattesatsen variera mellan länder. De flesta databaser har detta värde tillgänligt, annars får du analysera tidigare årsredovisningar och räkna fram hur mycket skatt de har betalat.

När alla värden är inskrivna så förs de framräknade värdena Relevered Beta samt target debt/equitytill cellerna N7, N8 samt N13.

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.