IFRS9 händer nu och det börjar bli ont om tid!

2017-01-12

2017 kommer att vara ett spännande år på många sätt kopplat till en rad lagstiftningsförändringar som kommer att vara i fokus! IFRS9, PSD2 är några som ganska snart kommer vara verklighet – är vi redo? Idag fokuserar jag på IFRS9.

IFRS9 – 1 januari 2018 från den dagen gäller lagstiftningen – det är bråttom nu!

1 januari 2018 – från det datumet gäller IFRS9 som lagstiftning. En lagstiftning som rör redovisning av finansiella instrument och ersätter IAS39.

Vad har detta med kreditregelverken att göra? Mycket skulle jag säga.

Allt hänger samman – det lagstiftaren vill justera är den allt för optimistiska redovisningen av risker som gällt tidigare och som tidigare krasch inom inte minst Lehman Brothers pekade på. Även händelserna i länder som Portugal, Grekland, Italien är saker som i allra högsta grad påskyndat detta. Genom att tighta till reserveringen av förluster kopplat till skötsel internt och eller externt så får vi en väsentligt vassare reservering.

Detta ställer nya krav på finansiella aktörer som behöver kunna estimera risken på hela sin kreditstock både vid kreditgivningstillfället så väl som löpande under kreditens livslängd.

 

Det handlar om både kreditmodeller och rapportverktyg

IFRS9 ställer krav på att de kreditmodeller man har ger ett livslångt perspektiv på förväntade förluster att jämföra med det 12 månaders perspektiv som Baselregelverken krävde. Utöver detta ställer IFRS9 krav på att ha med ett par alternativa makroekonomiska scenarios, bedömningarna är att minst två stycken scenarios kommer att krävas.

Tre olika faser:

Alla konton kommer att behöva klassificeras utifrån tre olika faser: Väl presterande lån, Underpresterande lån (ex 30 dagar sen), samt nödlidande lån (ex 90 dagar sen)

Klassificeringen avgör huruvida nedskrivningar ska baseras på en tolvmånaders eller livstidsberäkning, avseende förväntade kreditförluster och beräkning av ränteintäkter.

 

Klockan tickar – dags att agera om man inte redan gjort detta

IFRS9 är ingen nyhet i sig, en internationell redovisningsstandard och har använts i Sverige sedan 2005. Syftet med IFRS 9 är att tvinga fram bättre förlustreserveringar med hjälp av mer prediktiva modeller. Bedömning av förväntad kreditförlust på kontonivå.

Detta har man inom bank och finans pratat intensivt om de senaste två-tre åren. Många har kommit en bra bit på väg och projekten är väldigt omfattande. För de aktörer som inte har tagit saken på allvar än, väntar ett svettigt år.

Lagstiftarna har under lång tid pekat ut riktningen för hur man vill att redovisningen av risk skall se ut. Regelverken anger alltså riktningen, därför är det centralt att ha en trygg plattform att stå på som både säkrar nuläge, men möjliggör framtid!

Det som står klart är att dessa regler riskerar att slå hårt på resultaten hos bank och finansbolagen.

Då detta berör både kreditrisk och redovisning så finns en osäkerhet vem som äger frågan – och klockan tickar!

Många talar om att bygga allt i egen regi eller väldigt enkla lösningar. Detta för ett komplext område. Utmaningen är att helt på egen hand bygga en skalbar process för som inte bara klarar de initiala kraven.

 

Sammanfattningsvis

Vi på UC jobbar med detta och bistår våra kunder med både kunskap och information kring hur man ska kunna tackla även denna förändring.

Vi ser utmaningarna i ett par olika punkter:

  • Beräkna kreditförlustreserver för nya krediter vid upplägg av nya krediter på kontonivå
  • Månadsvis/kvartalsvis beräkna kreditförlustreserver för olika portföljer. Samt presentera dem i rapportform
  • Ta fram interna processer som hanterar IFRS 9 med hög automatiseringsgrad utifrån uppsatt policy
  • Allokera kritiska händelser/förändringar för att flytta krediter mellan de tre olika stegen
  • Skapa verktyg för att kunna bevaka utveckling av processer samt utveckling av olika portföljer för att kunna justera och inte drabbas av icke förväntade förlustreserveringar

Har ni byggt modellerna men inte vet hur ni ska installera dem – prata med oss! Ni kanske inte har börjat jobba med modellerna än och funderar på hur ni ska ta er vidare – vi har tankar och idéer här.

Vill ni ställa frågor kring detta så kontaktar ni antingen era huvudkontaktpersoner på UC eller så kontaktar ni mig direkt så ser jag till att samordna resurserna i frågan. Vi kommer att vara ute och prata mycket om detta under våren – så hör av er snarast så sätter vi upp en tid för detta.

UC kommer att supportera sina kunder på bästa möjliga sätt för att säkerställa att man är compliant efter 1/1 2018 – var så säkra!