Sustainable lending – hur ser det ut på marknaden idag?

2022-09-25

”Sustainable lending”, det vill säga hållbar utlåning, är något som fått allt större fokus i bank- och finanssektorn. Finansiella aktörer måste i högre grad anpassa sin utlåning och investera i företag utifrån ett brett perspektiv på hållbarhet. Men hur ser marknadens aktörer själva på ESG och hållbar långivning idag? Vi på UC genomförde nyligen en stor kundundersökning och fick svar.

ESG (Environmental, Social and Governance) handlar om att se över hur ett bolag agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning. ESG och konceptet om sustainable lending har också fått en ytterligare skjuts av det omfattande arbetet med Agenda 2030 och vi ser att frågan om just hållbara lån fortsätter att vara ett hett diskussionsämne i finansvärlden.

Till följd av de lagstadgade ESG-kriterierna så har vi sett ett allt större behov på marknaden med att hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete allteftersom efterfrågan på bättre hållbarhetsdata kraftigt har accelererat.

Vår stora marknadsundersökning

Vi på UC har alltid haft som mål att bidra till långsiktigt hållbara affärsinformationslösningar – så för att ta reda på vad finanssektorn faktiskt tycker och tänker kring hållbarhetskraven så genomförde vi därför nyligen en omfattande undersökning om läget på marknaden. Vi intervjuade flertalet stora banker och finansiella institut om behoven, arbetssätten och framtiden avseende hållbar långivning och finansiering.

Det framkom att kunder inom finanssektorn idag redan använder hållbarhetsdata för sin utlåning och att ESG-data numera är en mer naturlig del för att utvärdera kundernas totala risk - där vi kan se att typen E (environmental) och S (social) är den data som det just nu efterfrågas mer av.

Orsaken är helt enkelt att bankerna inte vill ha icke-hållbara företag i sina portföljer.

När det gäller framtida lagstiftning ser bankerna också positivt på att kraven skärps. Bankerna vill hjälpa sina kunder att bli hållbara och samtidigt minska portföljrisken, två saker som nu går hand i hand. Bra och tillförlitlig ESG-data och en gedigen plan för hur bolaget ska följa ramverken kommer alltså att fortsätta krävas framöver, då bankerna kommer att betrakta icke-hållbara affärsmodeller och verksamheter som en affärsrisk.

Man ser istället att hållbara kunder bidrar till en sundare kreditgivning och en mer positiv långsiktig avkastning på investeringar.

”Hållbarhet har blivit en av de viktigaste byggstenarna för gott rykte, finansiering, konkurrensfördel och kommunikation för varje företag”

-          Deltagare på undersökningen

Vi kunde även se att ESG-data hjälpte bankerna att enklare få en helhetsbild av sina kunder - även ur ett långsiktigt perspektiv. Genom ESG-data ansåg långivarna alltså att de fick chansen att lära känna sina kunder bättre. Genom information som exempelvis geografisk placering, verksamhet, ledningsgrupp, styrelse, företagsbelöningssystem och ägare så fick de en tydligare och djupare bild av kundprofilen.

Hur ser det ut i praktiken?

Vi ser också att det finns praktiska utmaningar på insamling och validering av data som visar hur pass hållbart ett företag är. ESG-data är utspritt på många ställen och är inte alltid strukturerat eller standardiserat. Betydelsen på ESG-data varierar också beroende på vilken typ av kund och på branschen som kunden verkar inom.

Uppgifter om utsläpp av koldioxid är till exempel en mindre viktig parameter för ett arkitektföretag, men mycket viktigt för ett transportföretag. Alla intervjuade var även överens om att ESG-data kommer att behöva förädlas mer, eftersom det också kommer användas mer och mer i den hållbara utlåningen i framtiden.

"Vi lägger mycket tid och kraft på att inte bara hitta hållbarhetsdata, utan också hitta rätt data."

-          Deltagare på undersökningen

Det är en komplex matris för att ta reda på alla de olika hållbarhetsrelaterade aspekter som kan knytas an till ett företag – vilket ställer stora krav på datainsamling från alla parter.

Vi på UC är idag ensamma på den svenska marknaden att erbjuda en ESG-rapport över samtliga svenska aktiebolag och inte enbart noterade bolag. Därför är vårt uppdrag som betrodd leverantör så viktigt: att fortsätta utveckla, förädla och hitta tillförlitlig ESG-data åt våra kunder. Med rätt sorts data så kan vi hjälpa svenska företag att fatta klokare affärsbeslut samt hjälpa dem i deras kontinuerliga hållbarhetsrapportering.

Jag tycker det är mycket spännande att få hjälpa till med att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle med detta verktyg - och samtidigt främja ett ökat förtroende mellan företag, kunder och leverantörer.

/Erica