Villkor Allabolag Urval

1. BAKGRUND

1.1 Leverantören erbjuder affärsinformationstjänster inom registervård, prospektering, komplettering, profilering, avisering, onlinetjänster för webb och mobil, API och analys.

Leverantören erbjuder tjänster som bland annat gör det möjligt för kunder att:

  • Komplettera samt underhålla sina kunddatabaser genom enstaka eller kontinuerliga registervårdstjänster.
  • Kartlägga och analysera sina kunder i syfte att beskriva och identifiera lönsamma kundsegment samt få en fördjupad kunskap om den marknad kunderna befinner sig på.
  • Hitta nya lönsamma kunder/marknader alternativt utveckla de befintliga kunderna genom träffsäkra urval och selekteringar i syfte att ge ökad lönsamhet.
  • Förbättra resultatet av sina marknadsföringsinsatser genom olika former av analyserad kampanjuppföljning.

1.2 Kunden önskar anlita Leverantören för att utföra de affärsinformationstjänster som framgår av punkt 3 nedan (”Tjänsten”) i enlighet med de villkor som framgår av detta huvudavtal med bilagor (”Avtalet”).

 

2. BILAGOR OCH TOLKNINGSFÖRETRÄDE

2.1 Bilagor till detta avtal är:

Bilaga 1:  Pris och leverans

Bilaga 2: Särskilda villkor för kontaktuppgifter till beslutsfattare

Bilaga A: Allmänna villkor avseende köp och leverans av affärsinformationstjänster från Leverantören

2.2 I händelse av motstridiga bestämmelser i detta huvudavtal och dess bilagor äger bestämmelserna i detta huvudavtal företräde. Vid motstridiga bestämmelser i bilagorna äger de inbördes företräde i den ordning de upptagits ovan under punkt 2.1.

3. TJÄNSTER OCH PRISER

Avtalet omfattar leverans av Allabolag Urval, en webbaserad tjänst som kan användas till att analysera, söka och komplettera register över svenska företag. För mer information se www.allabolag.se

Pris och övriga leveransvillkor framgår av Bilaga 1. 

I tillägg till den årliga prisjustering som följer av punkt 3.4 i Bilaga A har Leverantören rätt att justera avgiften om Leverantörens kostnad för Tjänsten ökat med tjugo (20) procent eller mer sedan den senaste prisjusteringen och denna kostnadsökning inte rimligen hade kunnat förutses av Leverantören. Sådan prisjustering kan träda i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter Leverantörens skriftliga underrättelse till Kunden. Om Kunden inte accepterar prishöjningen har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande på sätt som anges i punkt 9 i Bilaga A.

4. BETALNINGSVILLKOR

I tillägg till vad som framgår av Bilaga A gäller, om inget annat överenskommits mellan Parterna, att betalning ska erläggas av Kunden i samband med leverans mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum

5. UTFÖRANDE AV TJÄNSTEN

Leverantören ska utföra Tjänsten enligt bestämmelserna i Avtalet och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Kunden har anledning att för- vänta sig av Leverantören. Kunden är dock medveten om att Tjänstens genomförande i allt väsentligt styrs av Kundens önskemål, riktlinjer och urval. Leverantören lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, när det gäller resultatet av Tjänsten och inte heller att Tjänsten levereras inom viss tid, om inte annat avtalats.

6. KUNDENS ÅTAGANDEN

Det åligger Kunden att, i förekommande fall, tillhandahålla all data, den information och det underlag, med den kvalitet och i det format som Parterna överenskommit, som erfordras för Tjänstens genomförande och i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

7. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna för att vara bindande.