Föregående villkor

Gällde från 07 juni 2018 till 16 maj 2019

Allmänna försäljningsvillkor

1. Allmänt
1.1. Dessa Allmänna försäljningsvillkor samt de övriga bestämmelser, tjänstebeskrivningar och policyer som dessa Allmänna försäljningsvillkor hänvisar till gäller för avtal ("Avtalet") som träffats då UC AB, 556137-5113, ("UC") tillhandahåller en eller flera tjänster ("Tjänsten") från webbplatsen www.uc.se ("Webbplatsen") till en konsument ("Kunden").

1.2. Dessa Allmänna försäljningsvillkor reglerar UC:s leverans av och Kundens användning av Tjänsten samt i förekommande fall den data som tillhandahålls Kunden i Tjänsten ("nedan benämnt "Informationen"). Tjänstens närmare innehåll anges i, vid var tid gällande, beskrivningar av Tjänsterna på Webbplatsen. I tillägg till de Allmänna försäljningsvillkoren gäller, i förekommande fall och för specifika Tjänster, särskilda villkor som UC tillhandahåller Kunden ("Särskilda villkor"). Vid motstridighet mellan de Allmänna försäljningsvillkor och Särskilda villkor äger Särskilda villkor företräde.


2. Mina sidor
2.1. För att ta del av Tjänsterna måste Kunden ha tillgång till Mina Sidor.

2.2. När Kunden köpt Tjänst hämtas den från Mina Sidor. Om Tjänsten är en kreditupplysningstjänst finns den tillgänglig i fjorton (14) dagar efter att första nedladdning skett. Övriga Tjänster är tillgängliga i trettio (30) dagar efter första nedladdning. Därefter kommer Tjänsten försvinna från Mina Sidor och kan inte laddas ner ytterligare.


3. Upplåtelse och rättigheter
3.1. Genom Avtalet beviljas Kunden en icke exklusiv och ej överlåtbar rätt att för eget bruk använda Tjänsten och Informationen i enlighet med Avtalet. Samtliga rättigheter till Tjänsten och Informationen, programvara och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör UC eller sådan tredje man med vilken UC träffat avtal. Kunden erhåller inte någon rätt till Tjänsten, Informationen, programvara eller dess innehåll utöver vad som uttryckligen följer av Avtalet.


4. Avgifter och betalning
4.1. Vid köp gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt. Kunden kan betala på de sätt som anges på Webbplatsen.

4.2. UC har rätt att anvisa att Kunden ska erlägga betalning till annat bolag än UC. UC har även rätt att pantsätta eller överlåta en fordran enligt faktura.

4.3. Vid försenad betalning uttas från förfallodagen dröjsmålsränta med ett tillägg av vid var tid gällande referensränta plus åtta (8) procentenheter. Vid försenad betalning riskerar Kunden att bli skyldig att betala avgifter för påminnelser och inkasso enligt lag. Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har UC rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid avstängning av Tjänsten befrias inte Kunden från sitt betalningsansvar.


5. Användning av Tjänsten och Informationen
5.1. Kunden får endast använda Tjänsten och Informationen för eget bruk. Rätten att använda Tjänsten och Informationen får ej överlåtas eller upplåtas till tredje man. Kunden får inte sälja, vidareupplåta, tillgängliggöra, överföra, hyra ut, distribuera, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten och/eller Informationen eller del därav.

Kunden ansvarar för att ha erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter för att på ett korrekt sätt och i enlighet med lag och god sed använda Tjänsten och Informationen. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten eller Informationen på sådant sätt att UC eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således t.ex. inte hantera eller tillföra uppgifter eller annan information i Tjänsten som gör intrång i UC:s eller tredje mans rättigheter, eller som på annat sätt strider mot lag.


6. Tillgänglighet, support och underhåll
6.1. UC:s målsättning är att tillhandahålla Tjänsten med minimala störningar. UC och UC:s licensgivare påtar sig dock inte något ansvar för störningar, fördröjningar eller andra tekniska dröjsmål i Tjänsten. UC har utan ersättningsskyldighet rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl. UC ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. UC åtar sig att om möjligt förlägga planerade åtgärder till tid utanför normal arbetstid.

6.2. Support tillhandahålls av UC i skälig utsträckning på helgfria vardagar under ordinarie kontorstid (måndag till fredag, 08.30-16.30).


7. Ansvar och ansvarsbegränsning
7.1. Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som UC förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. UC ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan Information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsten. UC ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begräsningarna av UC:s skadeståndsskyldighet ovan gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från UC:s sida.

7.2. För det fall Kunden, inom ramen för Avtalet, tillhandahåller UC uppgifter eller information, ansvarar Kunden för att dessa (i) är fria från virus eller annan skadlig programvara samt (ii) inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.

7.3. Föreligger fel i Tjänsten som UC ansvarar för, ska UC med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt.


8. Avtalstid och upphörande
8.1. För det fall avtalstid råder för viss Tjänst framgår det på Webbplatsen i samband med köpet eller i Särskilda villkor.

8.2. UC har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden använder Tjänsten eller Informationen i strid med Avtalet.

8.3. UC äger rätt att utan ersättningsskyldighet omedelbart upphöra att tillhandahålla Tjänsten och Informationen samt rätt att säga upp Avtalet till omedelbart förtida upphörande till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd samt vid förändrade förutsättningar för leverans av källinformation som behövs för Tjänsten och Informationen.

8.4. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen. Från och med dagen för Avtalets upphörande har Kunden inte rätt att använda Tjänsten.


9. Särskilt om specifik lagstiftning
9.1. Om Informationen i Tjänsten utgör kreditupplysningsinformation är kreditupplysningslagen (f.n. 1973:1173) tillämplig samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Kreditupplysningsverksamhet är en tillståndspliktig verksamhet under tillsyn av integritetsskyddsmyndigheten. Bestämmelserna i kreditupplysningslagen kompletterar dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. För det fall viss fråga avseende personuppgiftsbehandling inte är reglerad i kreditupplysningslagen så gäller istället dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Närmare föreskrifter för tillämpningen av kreditupplysningslagen samt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen meddelas av Integritetsskyddsmyndigheten(www.imy.se)

9.2. Kreditupplysning innebär uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i ekonomiskt hänseende.

9.3. Om Kunden anser att en uppgift i en kreditupplysning är oriktig eller missvisande ska Kunden anmäla detta till UC AB, 117 88 Stockholm eller till e-post: utredningen@uc.se.

9.4. UC innehar för Webbplatsen utgivningsbevis för databaser som utfärdats av Mediemyndigheten. Ett utgivningsbevis innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte tillämpliga. UC:s Tjänster som omfattas av detta Avtal tillhandahålls via sådan databas. I den mån kreditupplysningar i sådant fall tillhandahålls i Tjänsten tillämpas kreditupplysningslagen.


10. Behandling av personuppgifter
10.1. Information om UC:s behandling av eventuella personuppgifter som Kunden tillhandahåller utan att UC är personuppgiftsbiträde finns på Webbplatsen under sidan "Så här behandlar vi information om dig".


11. Ändringar av pris och villkor
11.1. UC förbehåller sig rätten att vidta ändringar av Tjänsten och Informationen och/eller dessa villkor och Särskilda villkor, exempelvis men inte uteslutande avseende pris för Tjänster, med anledning av t.ex. villkorsändring som följer av höjda priser från leverantörer, förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller åtgärd. Ändringarna träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter att meddelande om ändrade villkor/priser lämnats till Kunden. Om Kunden inte kan acceptera ändring har denna rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet före den dag ändring ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringen.

11.2. Om UC och Kunden har överenskommits om bindningstid för Tjänst får en ändring av villkor/pris som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. UC har däremot rätt att ändra villkor/pris med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakats av höjda priser från leverantörer, förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller åtgärd. Om Kunden inte accepterar en ändring har denne rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet före den dag ändringen ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringen.

11.3. Meddelande om ändrade priser och övriga villkor som är till nackdel för Kunden lämnas via den e-postadress som Kunden angett till UC eller via post. Meddelanden som lämnats via e-post anses ha nått Kunden omedelbart. Har meddelande skickats till Kunden via post, ska meddelandet anses ha nått Kunden senast på femte dagen efter avsändandet. Övriga ändringar, dvs. ändringar som inte är till nackdel för Kunden, kan UC – oavsett om meddelanden sker via e-post eller post - meddela genom att publicera dessa på Webbplatsen och då anses meddelande ha nått Kunden på publiceringsdagen.


12. Verkningar vid Avtalets upphörande
12.1. Vid Avtalets upphörande upphör Kundens rätt att nyttja Tjänsterna.

12.2. Om Kunden säger upp Avtalet med anledning av ändring i dessa villkor eller priser till vilka Tjänsterna tillhandahålls, krediterar UC Kunden i förekommande fall det belopp som avser tiden efter Avtalets upphörande, om Kunden betalat i förskott för att nyttja Tjänsterna. Om Kunden väljer att betala för Tjänst i förtid efter det att en abonnemangstid har löpt ut och, av någon anledning, säger upp Avtalet, krediterar UC Kunden i förekommande fall det belopp som avser tiden efter Avtalets upphörande.


13. Befriande omständighet
13.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts eller dennes leverantörers kontroll.

13.2. I fall av händelse som utgör befriande omständighet ska UC snarast underrätta Kunden om den händelsen och den förväntade längden under vilken UC inte kommer att kunna fullgöra förpliktelse och/eller tillhandahålla Tjänsten.


14. Ångerrätt
14.1. Kunden har i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att frånträda Avtalet genom att till UC sända ett meddelande inom fjorton (14) dagar från beställning av Tjänsterna/Informationen. Ångerrätten bortfaller om Kunden inom denna period har börjat nyttja Tjänsterna, exempelvis men inte uteslutande, laddat ner PDF-fil.


15. Reklamation
15.1. Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.


16. Övriga bestämmelser
16.1. Kunden får inte helt eller delvis överlåta Avtalet utan UC:s skriftliga godkännande. UC har rätt att överlåta Avtalet till annan på oförändrade villkor.
16.2. UC äger rätt att anlita underleverantör för tillhandahållande av Tjänsten eller delar därav.


17. Tvist och lagval
17.1. Svensk lag ska äga tillämpning på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
18. Kontakt
UC AB
Organisationsnummer: 556137-5113
Postadress: 117 88 Stockholm
E-post: kundservice@uc.se
Telefon: 08-670 90 00

 

Användarvillkor för Mina Sidor

1. Allmänt
Dessa villkor reglerar Mina Sidor på webbplatsen www.uc.se ("Webbplatsen") som tillhandahålls av UC AB ("UC"), 556137-5113 till dig ("du") som innehavare av Mina Sidor. För företag avser begreppet "du" såväl företaget som dess representanter.
Vid köp av information och tjänster via Webbplatsen gäller, förutom dessa användarvillkor, specifika försäljningsvillkor. Vid var tid gällande försäljningsvillkor finns på Webbplatsen och du kommer att få ta del av dem när köptransaktioner genomförs.


2. Mina Sidor
För att få tillgång till Mina sidor måste du vara en fysisk person över 18 år. Tillgång till Mina Sidor är personlig och kostnadsfri.

Du erhåller automatiskt tillgång till Mina Sidor när du gör ditt första köp, godkänt dessa villkor samt registrerats i våra system. Som bekräftelse på registreringen skickar UC en bekräftelse per e-post till den e-postadress som du angett vid registrering. Inloggning sker via de inloggningsalternativ som presenteras på Webbplatsen.
Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte överlåts, upplåts eller på annat sätt sprids till annan. Du ska omedelbart anmäla till UC om inloggningsuppgifter missbrukas, kommit obehörig till del, riskerar att spridas eller förlorats.


UC förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande och utan att någon ersättningsskyldighet uppstår, stänga av din tillgång till Mina Sidor om UC anser att Mina Sidor och/eller de tjänster och information som kan köpas via Mina Sidor missbrukas eller om otillbörligt beteende eller olämplig användning av Mina Sidor förekommer. Med missbruk avses bl.a. brott mot dessa villkor eller försäljningsvillkoren, olovlig överlåtelse, bedrägeri eller försök till bedrägeri.
Du kan närsomhelst säga upp detta Avtal genom att kontakta UC, se kontakt uppgifter nedan.


3. Avtalstid
Ditt avtal om Mina Sidor gäller tillsvidare. Om du varit inaktiv genom att inte loggat in eller om ditt senaste köp ägde rum för mer än 12 månader sedan kan vi komma att avsluta dina Mina Sidor.


4. Behandling av personuppgifter
Information om hur UC behandlar dina personuppgifter finns på Webbplatsen under sidan "Så här behandlar vi information om dig". Du kommer att få ta del av dem och bekräfta ditt mottagande av denna information vid första köpet.


5. Anpassning av förmåner och erbjudanden
UC har rätt att ge olika innehavare av Mina Sidor olika erbjudande och förmåner. Detta innebär inte att UC är skyldig att ge samma förmåner till alla innehavare av Mina Sidor. Olika förmåner kan till exempel ges beroende på köpmönster eller köpvolym.


6. Ändring av villkor
UC förbehåller sig rätten att vidta ändringar av dessa villkor. Ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter att UC informerat om ändringarna på Webbplatsen. Vid publicering av ändrade villkor kommer UC att informera om ändringarna och när de träder i kraft. Om du inte kan acceptera ändring har du rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp din tillgång till Mina Sidor före den dag ändring ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses du ha godkänt ändringen.


7. Tvist och lagval
Svensk lag ska äga tillämpning på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Du kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
8. Kontakt
UC AB
Organisationsnummer: 556137-5113
Postadress: 117 88 Stockholm
E-post: kundservice@uc.se
Telefon: 08-670 90 00