Nu ökar konkurserna kraftigt inom handel och nöje

Pressmeddelande sep 01, 2022 06:03

UCs senaste konkursdata visar tecken på att vi går en mörkare höst tillmötes. Ökad inflation, stigande boendekostnader och minskade reallöner slår hårt mot hushållskassor och efterfrågan. Totalt sett har landets konkurser ökat med 14 procent under augusti månad i jämförelse med i fjol. Att hushållen har mindre kvar i plånboken börjar avspeglas på antalet konkurser i landet, menar Johanna Blomé, ekonom på UC. 

Efter en period av rekordlågt antal konkurser har dessa återigen tagit fart bland svenska företag. Totalt sett har konkurserna ökat med 14 procent under augusti månad i jämförelse med samma period i fjol.

Partihandeln och hotell- och restaurang är två branscher som sticker ut med kraftig ökning i antalet konkurser, 53 respektive 71 procent. Detaljhandeln har ökat med 18 procent, i jämförelse med augusti 2021.

Början på en konkursvåg

Efter att ha minskat stadigt sedan restriktionerna släpptes, har nu konkurserna inom hotell och restaurang återigen sett en kraftig ökning med 71 procent i jämförelse med i fjol.

Inom handeln ökade konkurserna redan under juli månad, och i augusti har den procentuella siffran mer än dubblerats.

- Att hushållen har mindre kvar i kassan till följd av minskade reallöner och osäkerhet inför det framtida säkerhets- och energiläget börjar avspeglas på antalet konkurser i landet. Hushållen håller i plånboken för nöjen och konsumtionsvaror när inflationen spås klättra mot nya skyhöga nivåer till hösten. Enligt konjunkturinstitutets senaste mätning är svenska företag och hushållens syn på ekonomin dystrare än det historiska snittet. Minskad konsumtion kommer att slå mot både detalj och partihandeln. För hotell och restaurang som har haft medvind sedan restriktionerna släpptes i vintras, innebär det här en tragisk vändning där ökade konkurserna är att vänta. En trend som vi nu ser början på med över 70 procent högre antal konkurser under augusti än samma månad under pandemiåret 2021, kommenterar Johanna Blomé.

Transport fortsatt lägsta konkurserna på fem år

Men konkursdatan för augusti spretar. Trots att konkurserna totalt sett ökat, har de också minskat inom exempelvis transport. Under juli minskade konkurserna markant med 69 procent, och under augusti har minskningen fortsatt med 32 procent.

- Att det går så bra för transportsektorn är såklart förvånande med tanke på energi- och bränslepriserna och fortsatt förekommande logistiska flaskhalsar. Samtidigt så är det en bransch som är väldigt nära förknippad med läget för svenskt näringsliv och inte minst industrin i övrigt. Statistiska centralbyråns (SCB) senaste mätning visar på positiv tillväxt för svensk ekonomi under det senaste kvartalet, och så länge ekonomin står sig stark så finns det råvaror, komponenter och produkter att frakta. Det håller transportindustrin vid liv. Men jag har svårt att se att inte också transportsektorn kommer att drabbas av ekonomiska utmaningar till hösten, avslutar Johanna Blomé.

    För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

    Om UCs konkursstatistik
    UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

    uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.