Många svenska företag opåverkade av kriget i Ukraina

Pressmeddelande maj 02, 2022 07:35

Konkurserna fortsätter att minska trots rådande osäkerhet på marknaden, enligt färsk statistik från UC. Även lågmarginalbranscher såsom detaljhandeln är än så länge opåverkade av omvärldsläget. Konkurserna inom partihandeln ökade dock med 12 procent under april månad, och eskalerande utmaningar med höjda priser och komponentbrist väntas slå hårt mot flera svenska företag framöver.

Den senaste månadsstatistiken från UC visar på en minskning av det totala antalet konkurser i Sverige med 9 procent under april månad i år, i jämförelse med april 2021.

Tillväxt och välmående företag trots oroligheter

Trots de oroligheter som råder är utvecklingen positiv för de flesta branscher, med ett minskat antal konkurser i jämförelse med både under och innan pandemin. Det innefattar även lågmarginalbranscher såsom detaljhandeln som minskat med 8 procent under april månad i jämförelse med samma månad i fjol.

- Just nu befinner vi oss i ett läge där vi både har ett krig Europa, med alla de påföljder som detta får både i mänskligt lidande och på marknader världen över. Samtidigt som vi har en pandemi som globalt sett faktiskt inte är över – vilket är lätt att glömma här i Sverige där läget är ett annat. Men pandemin skapar fortfarande en oro och osäkerhet på marknaden. Det illustrerar inte minst Kinas nedstängning som lett till stor brist på komponenter inom bilindustrin bland annat. Med tanke på det omvärldsläge som vi har blir jag förvånad av att utvecklingen för svenska företag, och då även inom lågmarginalbranscher såsom detaljhandeln, fortsatt är positiv. Konkurserna har totalt sett faktiskt minskat i Sverige under hela våren inom de flesta branscher. Sveriges ekonomi står fortfarande stark med en hög efterfrågan, menar Richard Damberg, ekonomi på UC.

Även byggbranschen har minskat med 5 procent.

Byggbranschen har varit relativt opåverkad under pandemin, tvärtom ökade efterfrågan på byggtjänster. Det som kan hota de lite större bolagen framöver är en eventuell brist på cement när Cementas tillstånd för kalkbrytning går ut i december, säger Richard Damberg.

Pandemin drabbar fortfarande en global marknad

En av få branscher inom vilken konkurserna ökat är partihandeln, där konkurserna ökat med 12 procent i jämförelse med i april i fjol.

- Samtidigt som tillväxten är positiv, ser vi att komponentbristen fortsätter att hämma industrin. Inflationen är hög och räntan kommer att höjas i omgångar. Inom partihandeln börjar vi troligtvis redan se konsekvenserna av detta. När priserna går upp så här kraftigt, kommer det bli än mer viktigt att optimera värdekedjan för partihandeln. Trenden mot större och resursstarkare spelare kommer att förstärkas i och med den kraftiga inflationen och fler mindre partihandelsföretag kommer att slås ut.Tillsammans med prisökningar på livsmedel, fallande priser på aktier och kanske fastigheter kan det i förlängningen också komma att medföra färre slantar i plånboken för konsumenterna att konsumera för – vilket kommer att slå mot både parti- och detaljhandeln på sikt. Hushållens framtidstro har också gått ned kraftigt i Konjunkturinstitutets mätningar sedan kriget i Ukraina inleddes. Just nu ser vi ett uppdämt behov efter pandemin som håller uppe konsumtionen i det korta perspektivet, avslutar Richard Damberg.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.