Färsk statistik från UC: Kraftiga konkursökningar i april – fortsatt tufft för stora branscher

Pressmeddelande maj 04, 2020 07:45

UCs statistik visar på fortsatt kraftiga konkursökningar i april månad. Konkurserna i landet ökat med 30 procent i april, jämfört med april i fjol. Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 159 procent jämfört med samma månad i fjol. Hela 3,5 aktiebolag om dagen gick i konkurs inom segmentet jämfört med 1,2 i fjol. Inom detaljhandeln ökar konkurserna med 56 procent jämfört med april i fjol.

UCs statistik för april månad visar att flera av våra stora branscher har det tufft just nu, precis som i mars månad. Konkurserna fortsätter att öka i flera stora branschsegment, där hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln samt partihandeln är fortsatt hårt utsatt. 

Hotell- och restaurangbranschen upplevde en viss avmattning redan under 2019 när det kom tecken på en kommande lågkonjunktur. De står nu för 13 procent av alla konkurser. Ungefär 65 procent av restaurangföretagen i konkurs hade tre anställda eller färre i sin senaste årsredovisning och är därmed ganska små verksamheter. Det är en bransch som överlag har låg lönsamhet och därmed låg motståndskraft mot intäktsbortfall. Ungefär 15 procent av de konkursade restaurang- och hotellföretagen hade en soliditet på 30 procent eller mer i sin sista årsredovisning. De var alltså ekonomiskt stabila verksamheter som drabbades av konkurs trots detta i pandemins spår under april. Nu går 3,5 företag om dagen i konkurs jämfört med 1,2 under förra året, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Handeln, som inkluderar både detaljhandeln och partihandeln, har det tufft nu och många gallerior står tomma. Många av de konkursade företagen under april är små. Tre fjärdedelar av alla handelsföretag har färre än tre anställda. Det är allt från mindre grossister som levererar till restauranger till specialiserade detaljhandlare. Bland de konkursade handelsföretagen finns företag med både bra och dåliga nyckeltal i den senaste årsredovisningen. Det betyder att det var både svaga och starkare företag som inte klarade av krisen i april. Förutom de små företagen är det ett antal stora detaljhandlare som har gått i konkurs, 21 företag hade tio anställda eller mer. Nu går fem handelsföretag i konkurs om dagen jämfört med tre om dagen förra året, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Mer än hälften av de konkursade bolagen hade negativa resultat i den sista årsredovisningen

Trots tidigare högkonjunktur och stabilt läge på marknaden innan pandemins inverkan så visar UCs statistik att ungefär hälften av de konkursade bolagen under april månad hade negativa resultat i den sista inlämnade årsredovisningen, vilket i stort innebär en sämre betalningsförmåga och kanske inte heller kapacitet att överleva i längden.

Ökningstakten bland konkurserna är konstant under större delen av april. Min rädsla var att konkurserna skulle accelerera, men de har fortsatt att vara på en hög, men inte ökande takt under april. Ungefär 70 procent av de konkursade bolagen som hade lämnat in en årsredovisning hade negativa resultat i den sista årsredovisningen. Bokslutsdatumet ligger före pandemin och det visar att de hade problem redan tidigare, trots att vi faktiskt har haft högkonjunktur i många år även om vi såg en viss avmattning under 2019. De här företagen gick alltså in i en kris utan att vara lönsamma och riskerade att inte överleva i vilket fall som helst. Ungefär hälften av alla företag i konkurs hade en likviditet på under 100, vilket innebär att företaget har en sämre förmåga att betala fakturor när de förfaller, säger Richard Damberg.

-Den stora vågen av konkurser ligger framför oss. De företag som har tappat 70 eller 80 procent av sin omsättning har det tufft när ekonomin tappar fart även om de var stabila före pandemin. Jag tror att den stora vågen kommer under sommaren eller strax därefter om efterfrågan är fortsatt låg, avslutar Richard Damberg.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå.