Hur ofta hämtar UC sin information och varifrån?

UCs källor håller högsta kvalitet med marknadens bästa täckning, aktualitet och korrekthet.

UC är ledande vad gällande att lägga till nya datakällor och har som enda kreditupplysningsföretag i Sverige uppgifter om lämnade bostadslån, blanco- och borgenslån, krediter som missbrukas hos banker och kreditmarknadsbolag, daglig bevakning och händelsestyrd uppdatering av koncernregisterinformation, besläktade företag, bokslutsanalys mm.

UCs källor:

Uppgift Källa Uppdatering Lagring
Aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka  
Andra företagsformer SCB BASUN Varje vecka  
Anmärkningar; betalningsförelägganden Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; konkursansökningar Tingsrätt 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; restförda skatter och avgifter Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; tredskodomar Tingsrätt 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Anmärkningar; utmätningsförsök/återtaget gods Kronofogden 5 ggr/ vecka Efter 36 mån
Arbetsställen SCB Varje vecka När uppdaterad info kommer från källa
Besläktade företag UCs egna analyser 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Bokslutsrapport och Redovisningskonsult Årsredovisning 5 ggr/vecka  
Branschbevakning SKI Var 3:e månad  
Börsnoterade bolag Börslistor på www 5 ggr/ vecka  
Certifieringar bl.a. ISO- och EMAS Ackrediterade utfärdade - via Babacus AB 1 ggr/ månad  
Civilstånd Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
CSN-lån CSN 1 gång per år Två senaste årsbeskeden
Enskilda näringsidkare SCB BASUN Varje vecka  
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) Skatteverket 1 gång per år När uppdaterad info kommer från källa
Fastighetsuppgifter, lagfart etc Lantmäteriet 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Företagsinteckningar Bolagsverket 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör Kronofogden och tingsrätt, PoIT 5 ggr/ vecka Gallras efter 60 månader
Förlorad ID-handling Förlustanmälan Löpande Gallras efter 24 mån
Handels- och kommanditbolag; Firma, adress m.m. Bolagsverket och SCB 5 ggr/ vecka Historisk firma gallras ej. Övrig information gallras när uppdaterad info kommer från källan
Handels- och kommanditbolag; Nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma Bolagsverket 7 ggr/ vecka Delägare gallras 60 månader efter avregistrering. Övrig information gallras när uppdaterad info kommer från källan
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagverkets diarium) Bolagsverket 7 ggr/ vecka  
Juridisk person/enskild firma Telefon SCB Varje vecka När uppdaterad info kommer från källa
Juridisk person/enskild firma, namn och adresser SCB Varje vecka Firman gallras inte. Adress gallras när uppdaterad info kommer från källa
Juridisk person/enskild firma; namn och adresser Bolagsverket 5 ggr/ vecka Firman gallras inte. Adress gallras när uppdaterad info kommer från källa
Koncernstruktur Årsredovisningar samt källor som tidningsklipp o enkäter 5 ggr/ vecka  
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) Konkursförvaltare/ tillsynsmyndighet 5 ggr/ vecka Efter 24 månader
Konkurser och konkursförvaltare Bolagsverket, tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka  
Kreditengagemangsuppgifter (beviljade lån/ krediter) Bank, kreditmarknadsbolag, kontokortsföretag Varje månad / dagligen Efter 12 mån
Kunglig Hovleverantör Hovlev.se Löpande När uppdaterad info kommer från källa
Miljösanktionsavgift Kammarkollegiet Varje månad När uppdaterad info kommer från källa
Missbrukade bankkonton Banker Löpande Efter 36 mån
Missbrukade kontokortskrediter Banker, finansbolag och kontokortsföretag Löpande Efter 24 mån
Misskötta krediter och hypotekslån Banker och finansbolag Löpande Efter 36 mån
Namn o adress på fysiska personer Skatteverket/SPAR 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser UCs egna beräkningar 9 ggr/ år  
Näringsförbud Tingsrätt via Bolagsverket 5 ggr/ vecka Efter 36 mån (efter upphörande)
Näringsgrenstillhörighet (SNI) SCB Varje vecka När uppdaterad info kommer från källa
Personlig förvaltare Tingsrätt via PoIT 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Reg. för arbetsgivaravgift Skatteverket 5 ggr/ vecka Gallras ej
Reg. för F-skatt Skatteverket 5 ggr/ vecka Gallras ej
Reg. för moms Skatteverket 5 ggr/ vecka Gallras ej
Revisorer i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/ vecka  
Serveringstillstånd Kommuner Folkhälsomyndigheten 5 ggr/ vecka När uppdaterad info kommer från källa
Skuldsaldo Kronofogden Varje vecka Efter 24 mån, Aktuellt skuldsaldo visas löpande
Skuldsanering Kronofogden 5 ggr/ vecka Inledd skuldsanering gallras efter 36 mån. Beviljad skuldsanering gallras 60 mån efter den dag då skuldsaneringen inleddes eller 36 mån om man sökt skuldsanering som företagare. Om en betalningsplan enligt skuldsaneringslagen löper under en längre tid, senast den dag då planen löper ut.
Styrelse, VD mm i aktiebolag Bolagsverket 7 ggr/ vecka Gallras efter 60 månader
Ställda frågor och frågeställare UC Löpande Gallras efter 12 mån
Sökt/prövad kredit UCs kunder Löpande  
Taxerad inkomst Skatteverket 5 ggr/ år (april/ juni/ aug/ sep/ dec) Två senaste taxeringsåren
Taxerad inkomst, omräkningar Skatteverket 2 ggr/ månad Två senaste taxeringsåren
Tullkrediter Tullverket Löpande Gallras efter 36 mån
UC Payment Samarbetande företag Löpande  
UC Riskklass UCs egna beräkningar Dagligen Efter 24 månader
UC Riskprognos UCs egna beräkningar Dagligen Efter 24 månader
Årsredovisningar aktiebolag Bolagsverket 5 ggr/ vecka  
Årsredovisningar koncern Bolagsverket 5 ggr/ vecka  
Äktenskapsförord Skatteverket Varje vecka När uppdaterad info avseende civilstånd kommer från källa

Förklaringar till förkortningar

ABL - AktiebolagsLagen
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
KFM - Kronofogdemyndigheten
PoIT - Post- och Inrikes Tidningar
SCB - Statistiska Centralbyrån
SCB BASUN - Statistiska Centralbyråns företagsregister
SKI - Statens Konjunkturinstitut
SNI - Svensk Näringsgrensindelning
SPAR - Statens Personadressregister