Hållbarhetsarbetet på UC

Hållbarhet - Att bygga tillit och ekonomisk hållbarhet

För oss handlar hållbarhet i mångt och mycket om förtroende då hållbara samhällen och ekonomier bygger på just detta. Vårt företag skapades med syftet att bidra till en mer hållbar ekonomi i samhället och bidra till minskad överskuldsättning. Detta är något vi verkat för i Sverige sedan mitten av 1970-talet och fortfarande bidrar till.

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i de 17 hållbarhetsmålen definierade i FNs Agenda 2030 där vi har identifierat fyra som vi ser att vi kan bidra till mest och dessa är jämställdhet, arbets- och ekonomisk tillväxt, ansvarsfull konsumtion och produktion samt vår egen miljöpåverkan.

Sustainability Review 2023

En hållbar ekonomi i samhället

Vi hjälper både företag och konsumenter med tillförlitlig och kvalitativ data som används för viktiga beslut i affärslivet och i människors vardag. Vi säkerställer till exempel att stora saker i livet, som att köpa ett nytt hem eller att starta ett nytt företag, kan baseras på tillförlitlig kredit- och affärsinformation. På sikt ser vi även att vi kan bidra med hållbarhetsdata då detta blir allt viktigare.

Vår kultur präglas av samhällsansvar och arbetar aktivt med att utbilda unga inom privatekonomi och deltar även i debatten kring överskuldsättning i samhället.

Vår egen miljöpåverkan

Vi har bestämt att vi ska nå målet om nollutsläpp 2030. Under 2023 nådde vi vårt delmål att bli koldioxidneutrala. För att fortsatt minska våra utsläpp arbetar vi aktivt med att se över vår egen miljöpåverkan och har valt ut några områden där vi jobbar mest aktivt och tror vi kan göra mest skillnad. Ett fokusområde är att minimera resandet och säkerställa att vi enbart reser om det är absolut nödvändigt.

Hemarbete har blivit det nya normala och detta är något vi kommer delvis fortsätta med då vi ser flera hälsofördelar för våra anställda och vi minskar även vår miljöpåverkan när färre reser till och från kontoren. Vi jobbar även med att minimera vår miljöpåverkan på våra kontor, både när det gäller avfall och energiförbrukning men även storleken på vår kontor.

Hållbara produkter och tjänster

Vi ska erbjuda hållbara produkter och tjänster till våra kunder och hjälpa dem växa och skapa tillit i interaktionen med deras kunder. Vi bidrar till att hållbara beslut kan baseras på tillförlitlig data och ökar även tilliten mellan individer, företag och samhället i stort. Vi har en nära dialog med banker, konsumenter och småföretagare och fokuserar på att möta framtidens behov genom att hela tiden utveckla nya och uppdaterade produkter.

Hållbarhetsfrågan får ett allt större fokus inom bank och finans. Redan nu finns krav på hållbarhetsredovisning för börsnoterade bolag men på sikt ser vi ett ökat behov för även mindre företag. Vi erbjuder våra kunder på den finska och svenska marknaden ESG (environmental, social, governance) tjänster som hjälper till att ta hållbara affärsbeslut.

Nyfiken på att veta mer?

Läs vår Sustainability Review

I vår Sustainability Review 2023 kan du läsa om alla initiativ vi gör inom området hållbarhet. 

Här hittar du vår Sustainability Review