Kvalitet och socialt ansvar

Kvalitet

För oss är kvalitet ett centralt begrepp. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa och konkurrenskraftiga tjänster och lösningar. Genom att arbeta systematiskt med förbättrande åtgärder i våra processer kan vi möta våra kunders högt ställda förväntningar.

I hela processkedjan arbetar vi enligt väl etablerade och dokumenterade processer med SS-EN ISO 9001 som riktlinje. Inom produkt- och tjänsteutveckling arbetar vi med välkända modeller för projektstyrning, systemutveckling, test och drift. För att säkra en högkvalitativ leverans till kund hör även försäljning till de områden som arbetar efter väl fungerande och dokumenterade processer.

Exempel på områden där vi har kvalitetsmål är för tiden det får ta att en uppgift blivit tillgänglig till dess att den återfinns i våra kreditupplysningsregister, felfrekvens i samband med registrering av uppgifter, driftsäkerhet och tillgänglighet, svarstiden hos vår personal och hur vi kommunicerar med kunder. Vi utvecklar fortlöpande vårt kvalitetsarbete hos både kunder och medarbetare och gör därför också regelbundna kundlokalitetsmätningar och medarbetarundersökningar.

Till grund för vårt kvalitetsarbete ligger riktlinjerna i SS-EN ISO 9001. Det arbete avseende informationssäkerhet som bedrivs hos oss, följer riktlinjerna i ISO/IEC 27000. UC AB står under Datainspektionens tillsyn, vilket innebär återkommande inspektioner.

Socialt ansvar

Att företag har korrekt, relevant och aktuell information som underlag för sina affärsbeslut är av största vikt för ett väl fungerande samhälle. Vårt samhällsansvar bygger på att vi förser våra kunder med korrekta beslutsunderlag. Därigenom bidrar vi till en sund kreditgivning där så många som möjligt kan beviljas krediter till så bra villkor som möjligt, samtidigt som riskerna för överskuldsättning minimeras.

Vår ambition är att bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företagande, marknadsekonomi och rättsstaten. Vi strävar efter att främja en hög etisk nivå i alla kommersiella relationer. För att nå detta krävs långsiktighet och att vi alltid visar stor transparens gentemot ägare, anställda, kunder, lagstiftande organ, myndigheter samt de personer och företag som berörs av den information vi levererar.

Vår målsättning är att alltid följa alla svenska lagar och regler. Vi har OECD:s principer och normer för ansvarsfullt bedrivande av affärsverksamhet som riktmärke.