UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?

Varje år utses årets bästa företagarkommun av UC och Företagarna

Årets Företagarkommun väljs ut gemensamt av Företagarna och UC. Information från UCs databas används för att välja ut den kommun som utses till Årets Företagarkommun. För att avgöra vilken kommun som har de företag som utvecklats bäst har vi granskat företagens bokslut från 2014 och sett på utvecklingen från 2013.

Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. Årstillväxten av dessa variabler rankas därefter från högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering får kommunen. Variablerna hämtas från företagens bokslut. Vi har använt 2013 års bokslut och jämfört med år 2014.

Omsättning

Denna uppgift hämtas från företagens bokslut. Omsättningstillväxten mäts på två sätt. Dels tittar vi på hur stor andel av företagen i kommunen som ökat omsättningen under det senaste året. Dels mäter vi hur den genomsnittliga omsättningen har utvecklats. Enkelt uttryckt visar första delen hur det går för de mindre företagen, medan de större företagen har större betydelse för tillväxten av den genomsnittliga omsättningen. Samma resonemang gäller för resultatkategorierna.

Resultat

Denna information hämtas också från företagens bokslut. Tillväxten mäts på samma sätt som omsättningen. Dels hur stor andel av företagen som ökat sitt resultat och dels tillväxten av det genomsnittliga resultatet. Det är dock problematiskt att mäta utvecklingen av genomsnittsresultatet i de fall där genomsnittet går från vinst till förlust och vice versa. Av den anledningen mäts utvecklingen av genomsnittsresultatet i nominella termer (kronor) och inte i procentenheter.

Antal företag

Denna information hämtas från UCs databas. Tillväxten mäts här i form av nettotillskottet av nyregistrerade aktiebolag (d v s efter korrigering för konkurser, avregistreringar och likvideringar) i relation till kommunens totala bolagsstock.

Kreditvärdighet

Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året.

De företag som ingår i undersökningen är:

  • Aktiebolag
  • Bolag med en omsättning på minst 100 000 kronor och max en miljard
  • Bolag vars besöksadress funnits i kommunen under de senaste två bokslutsåren
  • Endast bolag i kommuner som har 50 eller fler bolag som uppfyller kraven ovan. I år uteslöts tre kommuner på grund av detta krav, Bjurholm, Dorotea och Skinnskatteberg.
  • Vi har även tagit fram en ranking för uthållig tillväxt, där vi använt oss av data för de fem senaste mätningarna. Det är en sak att ha en hög tillväxttakt under ett enstaka år, det är en helt annan, och svårare, sak att ha hög tillväxttakt under flera år.


Läs om vilken kommun som utsetts till Årets Företagarkommun 2015 här!