UC Riskklass och UC Riskprognos sammanfattar informationen i en upplysning och anger företagets risknivå.

Värdena är alltid aktuella då de uppdateras kontinuerligt och bygger på en objektiv, statistiskt säkerställd modell. Uträkningarna som ligger till grund för UC Riskklass och UC Riskprognos bygger på scoreteknik för att ge största möjliga precision.


UC Riskklass

UC Riskklass klassificerar företagen mellan 1 och 5, där 5 innebär lägsta risk. Ett företags Riskklass bestäms av företagets Riskprognos enligt denna tabell.

UC Riskklasser

Riskklass Riskprognos i %
5 Mycket låg risk < 0,03 - 0,24
4 Låg risk 0,25 - 0,74
3 Normal risk 0,75 - 3,04
2 Hög risk 3,05 - 8,04
1 Mycket hög risk 8,05 - 99,0

UC Riskprognos

UC Riskprognos anger hur stor sannolikheten är att företag hamnar på obestånd inom det närmaste året, d v s anger med stor exakthet risken för att företaget förlorar sin betalningsförmåga. UC Riskprognos redovisas i procent vilket gör att du kan styra ditt risktagande efter den risknivå som genererar största möjliga lönsamhet för just din verksamhet.

Varje dag som ny information om ett företag inkommer till UC, görs en ny uträkning i UC Risk Företag. Om informationen påverkar risken för obestånd ändras Riskprognosen. Ändras prognosen så mycket att den passerar ett Riskklassintervall byter företaget också Riskklass.


Ska jag använda Riskklassen eller Riskprognosen?

Även om Riskklass och Riskprognos i princip uttrycker samma sak — risken för obestånd — är de användbara på olika sätt. Vill du ha en överskådlig bild av risken använder du dig av UC Riskklass, då denna på ett enkelt sätt kategoriserar risknivån i ett företag. Vanligt är att bevilja företag med UC Riskklass 5-3 medan UC Riskklass 2 prövas ytterligare och UC Riskklass 1 avslås. I osäkra fall kan UC Riskprognos användas som stöd i beslutet för att ge en ytterligare gradering av Riskklassen. Vill du få ett mer effektivt risktagande använder du UC Riskprognos. Genom att utnyttja precisionen i Riskprognosen och ta hänsyn till ditt företags specifika förutsättningar och den typ av kunder ni har kan lönsamheten i kreditgivningen maximeras. För att hitta den optimala nivån krävs ett visst mått av förarbete — tag gärna kontakt med UC så hjälper vi dig.

Riskgrafer i upplysningen

Risktermometern

Termometern visar UC Riskprognos i relation till UC Riskklass. Stapelns längd anger värdet på Riskprognosen och färgerna tydliggör de olika Riskklasserna. Gröna färger visas för Riskklass 5-3, gult för Riskklass 2 och rött för Riskklass 1. Riskprognosskalan visar värden upp till 10 %, värden däröver ges maximalt termometerutslag.

Med termometern kan du t ex se om företaget har en stark eller svag Riskklass 2. Termometern tydliggör också kopplingen mellan Riskklass och Riskprognos.

Grafen med styrkor och svagheter

Grafen över styrkor och svagheter syftar till att ge dig en känsla för vilken information som påverkat UC:s riskbedömning av företaget. Staplarna anges i form av styrkor och svagheter och utgår från den genomsnittliga risken för likartade företag.

Ju längre stapel desto större påverkan har informationsområdet haft på Riskklassen och Riskprognosen. Informationsområdet ska dock alltid ställas i relation till klass och prognos — ett företag med mycket låg prognos kan t ex fortfarande ha en kraftigt negativ stapel som har vägts upp av annan information. De olika informationsområdena har också olika betydelse för olika typer av företag. För stora företag är bokslutsinformationen generellt viktigare. För mindre företag har anmärkningar och styrelseinformation en relativt högre vikt.

Vilka informationsgrupper som visas bestäms av bl a bolagsform, storlek på företaget och vilken information som finns att tillgå. I dokumentlistan längst ned på denna sida hittar du dokumentation om de varianter som kan förekomma.

Övrig Riskklassinformation

Historisk Riskklass

DatumRiskklassRiskprognosOrsak
2011-07-02 K - Konkurs
2010-12-24 1 42,1% Betalningsanmärkning eller annan brist tillkom
2010-05-20 3 2,69% Nytt bokslut (20060101-20061231)
2010-11-01 4 0,29% Styrelseinformationen ändrades

I historiken visas tidpunkt och anledning till att Riskklassen ändrats på ett företag. Med tiden kommer de historiska Riskklasserna att omfatta de två senaste årens Riskklassförändringar. Den översta raden (den senaste förändringen) anger när företaget fick den Riskklass det har idag och varför. Observera att prognosen kan ha ändrats sedan dess, men inom intervallet för samma Riskklass.

Bokstavsriskklasser och obestånd

I vissa fall får inte företaget en Riskprognos och en Riskklass mellan 1 — 5 utan istället en Riskklass i form av en bokstav. Det kan bero på att företaget redan är på obestånd, inte är aktivt eller av annan anledning inte kan bedömas. Obestånd kan definieras på olika sätt. UC:s definition är vald för att på bästa sätt matcha den information som vi har tillgänglig med de situationer som innebär att ditt företag troligen inte får betalt eller att motparten på annat sätt inte kan fullfölja sina åtaganden. Bokstavsriskklasserna K, U och O betraktas som obestånd.Den vanligaste formen av obestånd är när företaget går i konkurs. I UC:s obeståndsbegrepp ingår också utmätning, företagsrekonstruktion mm. Exakt vad som ingår för olika bolagsformer kan du läsa mer om i dokumentlistan nedan.

Ej bestämd Riskklass

Vissa företag kan vi inte riskprognostisera och det finns olika orsaker till detta. Ibland förekommer allvarlig information som motsäger övrig information och vi skriver då ut en förklaring till detta i kreditomdömesavsnittet. Ej bestämd ska varken tolkas som något negativt eller positivt. Det betyder endast att UC inte kan redovisa en Riskprognos.

Mer information

Vill du veta mer om UC Risk finns ytterligare information under rubriken UC Risk.

Dokument att ladda ned

uc_risk_informationsgrupper.pdf
uc_riskklass_och_bokstavsklasser.pdf